Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

88 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 100 130 100 100 BI-NBR B5B210 V 1000 24089315 – D 130 120 120 BI-NBR B5B210 V 1000 24085541 – D 130 120 120 BI-NR B5A151 V 1000 24374838 – D 140 20 21 90 NBR 109 N 1 17033 – D 101,6 116,7 6,3 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307518 – D 122,1 8,1 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307542 – D 102 112 7 7,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2068-F0 – D 117 10,9 12 95 AU V142 T 20 24360191 – D 103 111 10 11 94 AU 925 KI 310 326226 – D 118,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 532499 – D 104,78 125,28 8,1 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307543 – D 105 113 6,5 7,5 94 AU 925 KI 310 329397 – D 113 10,9 12 95 AU V142 T 24 24302752 – D 115 7 7,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2069-F0 – D 115 10 11 95 AU V142 T 20 24366780 – D 115 12 13 95 AU V142 T 20 24213883 – D 118,4 7,3 7,5 19YF / A980 SPN GS2315-V0 – D 120 6,3 6,5 19YF / A305 SPNO GS2824-V0 – D 120 8 9 90 NBR 109 N 1 17058 – D 120 9 10 U641 ISI FU1125-K1 – D 120 9 10 U801 ISI FU1125-K0 – D 120 9 10 A505 IUH CU1125-N1 – D 120 9 10 A567 IUH CU1125-N2 – D 120 10 11 94 U801 IDI FU1126-F0 – D 120 11,4 12,5 95 AU V142 T 20 24300392 40422413 IP SP B B 120 11,5 12,2 70 NBR B209 S 8 24007629 IP B 120,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5063-V6 – D 120,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24214072 IP B 120,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24302829 – D 120,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24138660 – D 120,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49015663 IP B 120,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49003864 IP B 120,1 5,9 6,3 95 AU V142 SYPRIM SM 24369062 – D 120,5 6 6,3 U641 / 12NM HBY FQ0629-F5 – D 120,5 6 6,3 U801 / 12NM HBY FQ0629-F6 – D 120,5 6 6,3 UH05 / 12NM HBY FQ1244-F0 – D 125 9,4 10 PTFE GM201 OMS-S 24239117 – D 125 10 11 90 NBR 109 N 1 17059 40421511 IP SP B B 125 12 13 A505 IUH CU1128-N0 – D 125 14,6 16 95 AU V142 T 20 24223317 40422269 IP SP B B 125 15 16 94 AU 925 AUN 100 14374 40421231 IP SP B B 125 15 16 94 U801 IDI FU1129-F0 – D 125 15 16 G928 IUH CU1129-N0 – D 125 16 17 94 U801 IDI FU1130-F0 – D 130 10 2,5 88 NBR 101 H MF 10394 – D 130 18 19 90 NBR 109 N 100 17941 – D 135 120 120 BI-NR B5A151 V 1000 24192352 – D 106 118 12 13 90 NBR 109 N 1 11691 – D 130100100 BI-NBR B5B210 V 100024089315 – D 130120120 BI-NBR B5B210 V 100024085541 – D 130120120 BI-NR B5A151 V 100024374838 – D 140202190 NBR 109 N 117033 – D 116,76,36,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307518 – D 122,18,18,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307542 – D 11277,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2068-F0 – D 11710,91295 AU V142 T 2024360191 – D 111101194 AU 925 KI 310326226 – D 118,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 532499 – D 104,78125,288,18,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307543 – D 1136,57,594 AU 925 KI 310329397 – D 11310,91295 AU V142 T 2424302752 – D 11577,5 31BF / 70 A305 SPNC GS2069-F0 – D 115101195 AU V142 T 2024366780 – D 115121395 AU V142 T 2024213883 – D 118,47,37,5 19YF / A980 SPN GS2315-V0 – D 1206,36,5 19YF / A305 SPNO GS2824-V0 – D 1208990 NBR 109 N 117058 – D 120910 U641 ISI FU1125-K1 – D 120910 U801 ISI FU1125-K0 – D 120910 A505 IUH CU1125-N1 – D 120910 A567 IUH CU1125-N2 – D 120101194 U801 IDI FU1126-F0 – D 12011,412,595 AU V142 T 20 12011,512,270 NBR B209 S 824007629 IP B 120,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5063-V6 – D 120,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24214072 IP B 120,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24302829 – D 120,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24138660 – D 120,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49015663 IP B 120,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49003864 IP B 120,15,96,395 AU V142 SYPRIM SM 24369062 – D 120,566,3 U641 / 12NM HBY FQ0629-F5 – D 120,566,3 U801 / 12NM HBY FQ0629-F6 – D 120,566,3 UH05 / 12NM HBY FQ1244-F0 – D 1259,410 PTFE GM201 OMS-S 24239117 – D 125101190 NBR 109 N 1 1251213 A505 IUH CU1128-N0 – D 12514,61695 AU V142 T 20 125151694 AU 925 AUN 100 125151694 U801 IDI FU1129-F0 – D 1251516 G928 IUH CU1129-N0 – D 125161794 U801 IDI FU1130-F0 – D 130102,588 NBR 101 H MF 10394 – D 130181990 NBR 109 N 10017941 – D 135120120 BI-NR B5A151 V 100024192352 – D 106118121390 NBR 109 N 111691 – D

Pages Overview