Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

373 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Doppelt wirkende Abstreifer | Raschiatori a doppio effetto Dubbelavstrykare | Dubbelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 440 464 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 24378393 – D 470 27 18 85 NBR B247 P 9 24224924 IP B 473 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24363240 – D 445 460 13 6,5 85 NBR B247 P 8 49017720 – D 469 14,8 15,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49004004 – D 450 465 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24355393 IP B 474 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 24345800 – D 480 27 18 85 NBR B247 P 9 24224958 – D 483 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24358970 – D 460 475 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24354807 – D 484 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 24344532 – D 490 27 18 85 NBR B247 P 9 24224942 – D 465 489 14,8 15,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49009443 IP B 470 485 13 6,5 85 NBR B247 P 8 49017615 – D 494 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 24370827 IP B 500 27 18 85 NBR B247 P 9 24224960 – D 503 18,4 8,1 PTFE B602/FKM PT 2 24327546 – D 503 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 49033427 – D 475 499 14,8 15,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49012518 IP B 480 495 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24355394 – D 504 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 24372747 – D 510 27 18 85 NBR B247 P 9 24224941 – D 513 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24338000 – D 485 500 13 9,5 85 NBR B247 P 8 530782 – D 490 505 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24379846 – D 520 27 18 85 NBR B247 P 9 24224957 – D 495 519 14,8 15,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49010394 IP B 500 515 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24354808 – D 520 15,5 12,5 A505 LBH CL0460-C0 – D 530 27 18 85 NBR B247 P 9 24224925 IP B 533 18,4 8,1 PTFE B602/FKM PT 2 24347054 – D 533 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24360955 – D 510 534 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 24372882 – D 534 14,8 15,5 PTFE GM201/FKM PT 1 49006826 – D 540 27 18 85 NBR B247 P 9 24224943 – D 543 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24372692 – D 515 539 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 49003825 – D 520 544 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 24345673 – D 544 14,8 15,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49008973 IP B 550 27 18 85 NBR B247 P 9 24224956 – D 553 18,4 8,1 PTFE B602/FKM PT 2 24370787 – D 525 549 14,8 15,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49012519 IP B 530 554 14,8 15,5 PTFE B602/FKM PT 1 24370401 – D 554 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 49015260 – D 560 27 18 85 NBR B247 P 9 24224932 – D 563 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24363241 – D 540 555 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24355395 – D 564 14,8 15,5 PTFE B602/NBR PT 1 24369294 – D 570 27 18 85 NBR B247 P 9 24224955 – D 573 18,4 8,1 PTFE B602/FKM PT 2 24371034 – D 46414,815,5 PTFE B602/NBR PT 124378393 – D 470271885 NBR B247 P 924224924 IP B 47318,48,1 PTFE B602/NBR PT 224363240 – D 460136,585 NBR B247 P 849017720 – D 46914,815,5 PTFE GM201/NBR PT 149004004 – D 465136,585 NBR B247 P 824355393 IP B 47414,815,5 PTFE B602/NBR PT 124345800 – D 480271885 NBR B247 P 924224958 – D 48318,48,1 PTFE B602/NBR PT 224358970 – D 475136,585 NBR B247 P 824354807 – D 48414,815,5 PTFE B602/NBR PT 124344532 – D 490271885 NBR B247 P 924224942 – D 46548914,815,5 PTFE GM201/NBR PT 149009443 IP B 485136,585 NBR B247 P 849017615 – D 49414,815,5 PTFE B602/NBR PT 124370827 IP B 500271885 NBR B247 P 924224960 – D 50318,48,1 PTFE B602/FKM PT 224327546 – D 50318,48,1 PTFE B602/NBR PT 249033427 – D 47549914,815,5 PTFE GM201/NBR PT 149012518 IP B 495136,585 NBR B247 P 824355394 – D 50414,815,5 PTFE B602/NBR PT 124372747 – D 510271885 NBR B247 P 924224941 – D 51318,48,1 PTFE B602/NBR PT 224338000 – D 485500139,585 NBR B247 P 8530782 – D 505136,585 NBR B247 P 824379846 – D 520271885 NBR B247 P 924224957 – D 49551914,815,5 PTFE GM201/NBR PT 149010394 IP B 515136,585 NBR B247 P 824354808 – D 52015,512,5 A505 LBH CL0460-C0 – D 530271885 NBR B247 P 924224925 IP B 53318,48,1 PTFE B602/FKM PT 224347054 – D 53318,48,1 PTFE B602/NBR PT 224360955 – D 53414,815,5 PTFE B602/NBR PT 124372882 – D 53414,815,5 PTFE GM201/FKM PT 149006826 – D 540271885 NBR B247 P 924224943 – D 54318,48,1 PTFE B602/NBR PT 224372692 – D 51553914,815,5 PTFE B602/NBR PT 149003825 – D 54414,815,5 PTFE B602/NBR PT 124345673 – D 54414,815,5 PTFE GM201/NBR PT 149008973 IP B 550271885 NBR B247 P 924224956 – D 55318,48,1 PTFE B602/FKM PT 224370787 – D 52554914,815,5 PTFE GM201/NBR PT 149012519 IP B 55414,815,5 PTFE B602/FKM PT 124370401 – D 55414,815,5 PTFE B602/NBR PT 149015260 – D 560271885 NBR B247 P 924224932 – D 56318,48,1 PTFE B602/NBR PT 224363241 – D 555136,585 NBR B247 P 824355395 – D 56414,815,5 PTFE B602/NBR PT 124369294 – D 570271885 NBR B247 P 924224955 – D 57318,48,1 PTFE B602/FKM PT 224371034 – D

Pages Overview