Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

148 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 863,6 914,4 134 134 BI-NBR B6B210 V 1000 24332067 – D 914,4 166 166 BI-NBR B6B210 V 1000 24241027 – D 870 897,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275721 – D 897,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344792 – D 897,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275892 – D 908 12,9 13,8 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49018775 – D 920 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24219142 – D 920 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24219254 – D 920 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24117560 – D 920 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218862 – D 920 160 160 BI-NR B6A151 V 1000 24173923 – D 920 200 200 BI-NR B6A151 V 1000 24360862 – D 930 230 230 BI-NBR B6B210 V 1000 24353733 – D 875 902,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 528024 – D 925 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24101244 – D 925 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24085902 – D 925 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24083901 – D 880 905 18,2 20 94 AU 925 TM 20 49062164 – D 907,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275746 – D 907,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344793 – D 907,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275885 – D 930 101 99 BI-NBR B4B210 ES 24244245 – D 930 195 195 BI-NBR B6B210 V 1000 24240904 – D 889 939 240 240 BI-NR B6A151 V 1000 24257727 – D 943 230 230 BI-NR B6A151 V 1000 24372317 – D 890 917,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275753 IP B 917,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344794 – D 917,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275873 – D 920 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0216 24345895 – D 930 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S 24264039 – D 940 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 49002831 – D 940 240 240 BI-NR B6A151 V 1000 24288233 – D 895 945 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 524754 – D 900 925 18,2 20 93 AU V168 TM 20 24359788 – D 925 18,2 20 94 AU 925 TM 20 49066490 – D 927,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275739 – D 927,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344795 – D 927,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275861 – D 927,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49032920 – D 940 18,7 20 PTFE B602 OMS-S 24348199 – D 940 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S 24224764 – D 940 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S PR 49006257 – D 940 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219257 – D 940 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24218865 – D 940 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24219258 – D 940 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24218866 – D 950 36,4 40 93 AU V168 TM 20 24359789 – D 950 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24066945 – D 950 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24219146 – D 950 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218703 – D 914,4134134 BI-NBR B6B210 V 100024332067 – D 914,4166166 BI-NBR B6B210 V 100024241027 – D 897,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275721 – D 897,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344792 – D 897,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275892 – D 90812,913,8 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49018775 – D 920100100 BI-NBR B4B210 ES 24219142 – D 920100100 BI-NBR B4B210 ES 24219254 – D 920102100 BI-NBR B4B210 ES 24117560 – D 920102100 BI-NBR B4B210 ES 24218862 – D 920160160 BI-NR B6A151 V 100024173923 – D 920200200 BI-NR B6A151 V 100024360862 – D 930230230 BI-NBR B6B210 V 100024353733 – D 902,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 528024 – D 925100100 BI-NBR B4B210 ES 24101244 – D 925102100 BI-NBR B4B210 ES 24085902 – D 925200200 BI-NBR B6B210 V 100024083901 – D 90518,22094 AU 925 TM 2049062164 – D 907,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275746 – D 907,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344793 – D 907,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275885 – D 93010199 BI-NBR B4B210 ES 24244245 – D 930195195 BI-NBR B6B210 V 100024240904 – D 939240240 BI-NR B6A151 V 100024257727 – D 943230230 BI-NR B6A151 V 100024372317 – D 917,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275753 IP B 917,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344794 – D 917,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275873 – D 920252680 NBR B246 Seal Set 021624345895 – D 93018,720 PTFE GM201 OMS-S 24264039 – D 940190190 BI-NBR B6B210 V 100049002831 – D 940240240 BI-NR B6A151 V 100024288233 – D 895945200200 BI-NBR B6B210 V 1000524754 – D 92518,22093 AU V168 TM 2024359788 – D 92518,22094 AU 925 TM 2049066490 – D 927,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275739 – D 927,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344795 – D 927,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275861 – D 927,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49032920 – D 94018,720 PTFE B602 OMS-S 24348199 – D 94018,720 PTFE GM201 OMS-S 24224764 – D 94018,720 PTFE GM201 OMS-S PR 49006257 – D 9407070 BI-NBR B4B210 ES 24219257 – D 94071,570 BI-NBR B4B210 ES 24218865 – D 9408080 BI-NBR B4B210 ES 24219258 – D 94081,580 BI-NBR B4B210 ES 24218866 – D 95036,44093 AU V168 TM 2024359789 – D 950100100 BI-NBR B4B210 ES 24066945 – D 950100100 BI-NBR B4B210 ES 24219146 – D 950102100 BI-NBR B4B210 ES 24218703 – D

Pages Overview