Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

230 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 75 50 12,5 13,5 94 AU 925 AUN 1 14210 – D 50 15 16 90 NBR 109 N 100 17827 – D 53 15 4 88 NBR 101 T OF 15282 – D 55 10 11 94 AU 925 AUN 1 14227 40421182 IP SP B B 55 10 11 90 NBR 109 N 1 16778 40421483 IP SP B B 55 12 13 94 AU 925 AUN 100 14364 40421221 IP SP B B 55 12 13 90 NBR 109 N 100 17674 40421533 IP SP B B 55 12 13 94 AU 925 NA 300 401254 – D 55 12 13 80 NBR 878 NA 400 30009 IP B 55 12 13 94 U801 ODI FU0894-H0 – D 55 12,2 12,5 95 AU V142 T 18 24338114 IP B 55 22,4 22,4 80 NBR B281 L 43 24380527 IP B 59 20,5 20,5 80 NBR B281 L 43 24379140 IP B 59,5 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24213523 IP B 59,5 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213782 IP B 59,5 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348378 – D 59,5 6 6,3 98 AU 928 SK 300 416497 1617146 IP – B B 59,9 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275942 IP B 59,9 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276263 – D 59,9 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345118 – D 59,9 5,9 6,3 PTFE GM201 / FKM OMK-E 24355414 – D 60 7,3 7,5 19YF / 80 A980 SPG GS0343-V0 – D 60 9 10 94 U801 ODI FU0895-H0 – D 60 10 11 94 U801 ODI FU0896-H0 – D 60 10,5 11 19YF / 80 NBR A980 / PA 12NM SPGW GS0995-V5 – D 60 10,5 11 19YF / 85 HNBR G928 / PA 12NM SPGW GS0995-V6 – D 60 12 13 94 AU 925 AUN 100 14365 40421222 IP SP B B 60 12 13 94 AU 925 NA 300 401262 – D 61 6,3 6,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1818-V0 – D 62 7,5 8,5 A505 OUHR CU2943-Q2 – D 62 7,5 8,5 A567 OUHR CU2943-Q3 – D 62,8 7,3 7,5 PTFE 177023 TFMA 97027 – D 63 18 18,5 80 NBR 878 SK 520 121438 IP B 64 4 4,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24145486 – D 64 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213780 IP B 64 4 4,2 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24236603 – D 64 4 4,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348361 – D 64,3 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMK-E 24378829 – D 65 6 7 94 U801 OSI FU0897-L0 – D 65 6 7 94 U641 OUIS FU0897-P0 – D 65 6 7 94 U801 OUIS FU0897-P1 – D 65 7 7,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1058-F0 – D 65 8 9 94 U801 ODI FU0898-H0 – D 65 12 13 94 AU 925 AUN 100 14407 40421241 IP SP B B 65,6 6,6 7,1 PTFE F56110 FOA 422325 IP B 5012,513,594 AU 925 AUN 114210 – D 50151690 NBR 109 N 10017827 – D 5315488 NBR 101 T OF 15282 – D 55101194 AU 925 AUN 1 55101190 NBR 109 N 1 55121394 AU 925 AUN 100 55121390 NBR 109 N 100 55121394 AU 925 NA 300401254 – D 55121380 NBR 878 NA 40030009 IP B 55121394 U801 ODI FU0894-H0 – D 5512,212,595 AU V142 T 1824338114 IP B 5522,422,480 NBR B281 L 4324380527 IP B 5920,520,580 NBR B281 L 4324379140 IP B 59,55,96,3 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24213523 IP B 59,55,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213782 IP B 59,55,96,3 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348378 – D 59,566,398 AU 928 SK 300 59,95,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275942 IP B 59,95,96,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276263 – D 59,95,96,3 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345118 – D 59,95,96,3 PTFE GM201 / FKM OMK-E 24355414 – D 607,37,5 19YF / 80 A980 SPG GS0343-V0 – D 6091094 U801 ODI FU0895-H0 – D 60101194 U801 ODI FU0896-H0 – D 6010,511 6010,511 60121394 AU 925 AUN 100 60121394 AU 925 NA 300401262 – D 616,36,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1818-V0 – D 627,58,5 A505 OUHR CU2943-Q2 – D 627,58,5 A567 OUHR CU2943-Q3 – D 62,87,37,5 PTFE 177023 TFMA 97027 – D 631818,580 NBR 878 SK 520121438 IP B 6444,2 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24145486 – D 6444,2 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213780 IP B 6444,2 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24236603 – D 6444,2 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348361 – D 64,344,2 PTFE B602 / NBR OMK-E 24378829 – D 656794 U801 OSI FU0897-L0 – D 656794 U641 OUIS FU0897-P0 – D 656794 U801 OUIS FU0897-P1 – D 6577,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1058-F0 – D 658994 U801 ODI FU0898-H0 – D 65121394 AU 925 AUN 100 65,66,67,1 PTFE F56110 FOA 422325 IP B

Pages Overview