Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

68 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 60 70 7,3 8 94 AU 925 LF 300 524196 40422070 IP SP B B 70 7,3 8 94 AU 30000 T 20 49334193 – D 70 7,3 8 95 AU V142 T 20 24236858 40422317 IP SP B B 70 7,5 8 70 NBR B209 S 8 24007520 IP B 70 7,5 8,5 94 AU 925 KI 310 326236 40421896 IP SP B B 70 8 9 94 U801 IDI FU0747-F0 – D 70 10 11 94 AU 925 NI 300 18771 40421590 IP SP D B B 70 10 11 94 AU 30000 T 20 49334194 – D 70 10 11 95 AU V142 T 20 24223296 40422251 IP SP B B 70 10 11 95 AU V142 T 22 24250844 40422360 IP SP B B 70 11,4 13 95 AU V142 T 22 24250845 – D 70 11,8 13 95 AU V142 T 20 24187211 40422198 8004-187.211 IP SP – D B B 70 12 13 94 AU 925 AUN 100 14411 40421242 IP SP B B 70 12 13 94 AU 30000 NI 300 49334497 – D 70 12 13 94 AU 925 NI 300 21386 40421630 IP SP B B 70,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223162 IP B 70,7 4 4,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24250623 – D 70,7 4 4,2 PTFE C104 / NBR OMS-MR 49069400 – D 70,7 4 4,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131184 – D 70,7 4 4,2 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24355469 – D 72 6 7 94 AU 925 AUN 1 14448 – D 72 8,5 9,5 80 NBR 878 NI 150 84549 40421788 IP SP B B 72 10 11 95 AU V142 T 20 24261224 – D 72 11,4 13 93 AU V167 TM 23 24301853 – D 72,2 7,3 7,5 PTFE 177023 TFMI 98375 IP B 73 7,3 7,5 19YF / A980 SPN GS2308-V0 – D 73 10 11 U801 / S813 UNI FU2097-M1 – D 74 7 8 90 NBR 109 N 1 16828 40421490 IP SP B B 75 6,3 6,5 19YF / A305 SPNO GS2815-V0 – D 75 7 7,5 PTFE GM201 OMS-S 24096132 IP B 75 9 10 94 U801 IDI FU0753-F0 – D 75 10 11 92 AU 21100 HDR-2C 49065883 – D 75 10 11 94 U801 IDI FU0754-F0 – D 75 10 11 94 AU 925 NI 300 21391 40421631 IP SP B B 75 10 11 80 NBR 878 NI 400 3612 IP B 75 10,4 11 95 AU V142 T 20 24337823 – D 75 11,4 12,5 92 AU 21100 LF 300 49308209 – D 75 11,4 12,5 94 AU 925 LF 300 521700 40422055 IP SP B B 75 11,4 12,5 95 AU V142 T 20 24223297 40422252 IP SP D B B 75 11,4 12,5 95 AU V142 T 22 24250846 – D 75 11,4 12,5 95 AU V142 T 23 24302157 IP D B 707,3894 AU 925 LF 300 707,3894 AU 30000 T 2049334193 – D 707,3895 AU V142 T 20 707,5870 NBR B209 S 824007520 IP B 707,58,594 AU 925 KI 310 708994 U801 IDI FU0747-F0 – D 70101194 AU 925 NI 300 70101194 AU 30000 T 2049334194 – D 70101195 AU V142 T 20 70101195 AU V142 T 22 7011,41395 AU V142 T 2224250845 – D 7011,81395 AU V142 T 20 70121394 AU 925 AUN 100 70121394 AU 30000 NI 30049334497 – D 70121394 AU 925 NI 300 70,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223162 IP B 70,744,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24250623 – D 70,744,2 PTFE C104 / NBR OMS-MR 49069400 – D 70,744,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131184 – D 70,744,2 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24355469 – D 726794 AU 925 AUN 114448 – D 728,59,580 NBR 878 NI 150 72101195 AU V142 T 2024261224 – D 7211,41393 AU V167 TM 2324301853 – D 72,27,37,5 PTFE 177023 TFMI 98375 IP B 737,37,5 19YF / A980 SPN GS2308-V0 – D 731011 U801 / S813 UNI FU2097-M1 – D 747890 NBR 109 N 1 756,36,5 19YF / A305 SPNO GS2815-V0 – D 7577,5 PTFE GM201 OMS-S 24096132 IP B 7591094 U801 IDI FU0753-F0 – D 75101192 AU 21100 HDR-2C 49065883 – D 75101194 U801 IDI FU0754-F0 – D 75101194 AU 925 NI 300 75101180 NBR 878 NI 4003612 IP B 7510,41195 AU V142 T 2024337823 – D 7511,412,592 AU 21100 LF 30049308209 – D 7511,412,594 AU 925 LF 300 7511,412,595 AU V142 T 20 7511,412,595 AU V142 T 2224250846 – D 7511,412,595 AU V142 T 2324302157 IP D B

Pages Overview