Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen 23 Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten HBTS ISI IUH SPN JIS JIS JIS JIS PTFE / NBR 55YF / A305 PTFE / FKM 55YF / F201 Polyurethan 94 U801 Polyurethan 94 U641 NBR 90 NBR A505 NBR 82 NBR A567 HNBR 85 HNBR G928 PTFE / NBR 19YF / A980 PTFE / FKM 19YF / F201 10 0 20 30 40 50 50 50 10 0 20 30 40 50 30 30 10 0 20 30 40 50 14 14 14 10 0 20 30 40 50 35 35 -50 -100 -200 0 50 100 200 +100 -30 +160 -20 -50 -100 -200 0 50 100 200 +100 -30 +110 -10 -50 -100 -200 0 50 100 200 +100 -25 +120 -25 +80 -55 -50 -100 -200 0 50 100 200 +100 -40 +160 -20 1,0 0,5 0 1,5 2,0 5,0 15 1,5 1,5 1,0 0,5 0 1,5 2,0 5,0 15 1,0 1,0 1,0 0,5 0 1,5 2,0 5,0 15 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0 1,5 2,0 5,0 15 1,5 1,5 5050 3030 141414 3535 1,51,5 1,01,0 1,01,01,0 1,51,5

Pages Overview