Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

363 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Doppelt wirkende Abstreifer | Raschiatori a doppio effetto Dubbelavstrykare | Dubbelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 63 71 6,5 6 U593 LBI FQ0054-C0 – D 71 8 4 90 NBR 109 P 8 24224424 40422300 IP SP B B 71,8 6 6,3 PTFE B602/NBR PT 1 24275336 IP B 71,8 6 6,3 PTFE B602/FKM PT 1 24275428 – D 71,8 6 6,3 PTFE GM201/NBR PT 1 49002145 IP B 73 9 6,3 94 AU 925 PRW 1 49042859 – D 77 11 8 A795 DKB AR3313-F5 – D 63,5 72,3 6 6,3 PTFE GM201/NBR PT 1 526133 – D 65 69 11 8 U641 DKBI FD3381-E3 – D 73 6,5 6 A505 LBH CL0115-C0 – D 73 6,5 6 F357 LBH CL0115-C2 – D 73 6,5 6 U593 LBI FQ0057-C1 – D 73 7 4 94 AU 925 PRW 1 529092 – D 73 8 4 90 NBR 109 P 8 24224404 40422294 IP SP B B 73,8 6 6,3 PTFE B602/NBR PT 1 24275348 IP B 73,8 6 6,3 PTFE B602/FKM PT 1 24275440 – D 73,8 6 6,3 PTFE GM201/NBR PT 1 24380154 – D 73,8 6 6,3 PTFE GM201/FKM PT 1 24350541 IP B 75 8,5 6 95 AU V142 PU 11 49000804 IP D B 79 11 8 A795 DKB AR3381-F5 – D 79 11 8 U801 DKBI FD3381-E0 – D 66,68 75,4 6 6,3 PTFE B602/NBR PT 1 24368072 – D 67 75 6,5 6 A505 LBH CL0118-C1 – D 75 6,5 6 F357 LBH CL0118-C2 – D 68 76,8 6 6,3 PTFE GM201/NBR PT 1 49024834 – D 70 78 8 4 90 NBR 109 P 8 24224423 40422299 IP SP B B 80 8 7 A505 LBH CL0121-C0 – D 80 8 7 F357 LBH CL0121-C3 – D 80 8 7 U593 LBI FQ0059-C0 – D 80 8,5 6 95 AU V142 PU 11 24338685 40422468 IP SP D B B 80 8,5 6 94 AU 30000 PU 11 49334488 – D 80 9 6,3 94 AU 925 PRW 1 49022349 40422527 IP SP D B B 80 9 6,3 92 AU 21100 PRW 1 49024378 – D 80 9 6,3 94 AU 30000 PRW 1 49334331 – D 82,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24275343 IP B 82,2 7,7 8,1 PTFE B602/FKM PT 1 24275435 IP B 82,2 7,7 8,1 PTFE GM201/FKM PT 1 24351734 IP B 82,2 7,7 8,1 PTFE GM201/NBR PT 1 24371776 IP B 84 11 8 A795 DKB AR3493-F5 – D 84 11 8 U801 DKBI FD3493-E0 – D 84 11 8 U641 DKBI FD3493-E2 – D 71 81 8 7 A505 LBH CL0125-C0 – D 81 8 7 F357 LBH CL0125-C2 – D 81 8 7 U593 LBI FQ0062-C0 – D 74 86,2 7,7 8,1 PTFE GM201/NBR PT 1 49023043 – D 75 83 8 4 90 NBR 109 P 8 24224405 40422295 IP SP B B 716,56 U593 LBI FQ0054-C0 – D 718490 NBR 109 P 8 71,866,3 PTFE B602/NBR PT 124275336 IP B 71,866,3 PTFE B602/FKM PT 124275428 – D 71,866,3 PTFE GM201/NBR PT 149002145 IP B 7396,394 AU 925 PRW 149042859 – D 77118 A795 DKB AR3313-F5 – D 63,572,366,3 PTFE GM201/NBR PT 1526133 – D 69118 U641 DKBI FD3381-E3 – D 736,56 A505 LBH CL0115-C0 – D 736,56 F357 LBH CL0115-C2 – D 736,56 U593 LBI FQ0057-C1 – D 737494 AU 925 PRW 1529092 – D 738490 NBR 109 P 8 73,866,3 PTFE B602/NBR PT 124275348 IP B 73,866,3 PTFE B602/FKM PT 124275440 – D 73,866,3 PTFE GM201/NBR PT 124380154 – D 73,866,3 PTFE GM201/FKM PT 124350541 IP B 758,5695 AU V142 PU 1149000804 IP D B 79118 A795 DKB AR3381-F5 – D 79118 U801 DKBI FD3381-E0 – D 66,6875,466,3 PTFE B602/NBR PT 124368072 – D 756,56 A505 LBH CL0118-C1 – D 756,56 F357 LBH CL0118-C2 – D 6876,866,3 PTFE GM201/NBR PT 149024834 – D 788490 NBR 109 P 8 8087 A505 LBH CL0121-C0 – D 8087 F357 LBH CL0121-C3 – D 8087 U593 LBI FQ0059-C0 – D 808,5695 AU V142 PU 11 808,5694 AU 30000 PU 1149334488 – D 8096,394 AU 925 PRW 1 8096,392 AU 21100 PRW 149024378 – D 8096,394 AU 30000 PRW 149334331 – D 82,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124275343 IP B 82,27,78,1 PTFE B602/FKM PT 124275435 IP B 82,27,78,1 PTFE GM201/FKM PT 124351734 IP B 82,27,78,1 PTFE GM201/NBR PT 124371776 IP B 84118 A795 DKB AR3493-F5 – D 84118 U801 DKBI FD3493-E0 – D 84118 U641 DKBI FD3493-E2 – D 8187 A505 LBH CL0125-C0 – D 8187 F357 LBH CL0125-C2 – D 8187 U593 LBI FQ0062-C0 – D 7486,27,78,1 PTFE GM201/NBR PT 149023043 – D 75838490 NBR 109 P 8

Pages Overview