Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

274 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 500 460 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24220084 – D 465 16,4 17,5 PTFE B602 OMK-ES 24346901 – D 465 16,4 17,5 PTFE GM201 OMK-ES 49013401 – D 465 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24130656 – D 465 17 17,5 PTFE B602 OMK-S 24344252 – D 470 14,8 15 19YF / 80 A980 SPG GS0261-V2 – D 470 23,7 26 95 AU V142 TM 21 24368184 – D 470 23,7 26 93 AU V167 TMP 21 24368217 – D 470 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0215 24292218 – D 470 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0217 24269878 – D 475,5 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 49062095 – D 475,5 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 49062096 – D 475,5 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 49062097 – D 475,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24268694 – D 475,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24268696 IP B 475,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349360 – D 476 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275955 – D 476 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276273 – D 476 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345162 – D 508 483,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24358308 – D 510 470 40 41,5 BI-NBR B4B210 EK 24091197 – D 470 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24097617 – D 475 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24357906 – D 485,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275482 – D 485,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275681 – D 485,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349361 – D 485,5 7,7 8,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49022888 IP B 486 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275957 – D 486 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276275 – D 486 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345163 – D 510,2 486,2 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24355921 – D 515 490,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24344662 – D 517 493 7,6 8,1 PTFE GM201 / FKM OMK-E 49021237 – D 520 480 40 41,5 BI-NBR B4B210 EK 24087936 – D 480 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24069860 – D 485 16,4 17,5 PTFE GM201 OMK-ES 24357903 – D 485 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24179374 – D 495,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24269669 – D 495,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275655 – D 495,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24327515 – D 496 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275959 – D 496 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276277 – D 496 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345164 – D 520,7 496,2 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24224007 – D 496,2 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24349893 – D 525 500,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 49040287 – D 501 7,6 8,1 PTFE GM201 / FKM OMK-E 49029364 – D 530 495 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24195593 – D 500 23,7 26 93 AU V167 TMP 21 24368219 – D 500 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0215 24241691 – D 4605051,8 BI-NBR B4B210 EK 24220084 – D 46516,417,5 PTFE B602 OMK-ES 24346901 – D 46516,417,5 PTFE GM201 OMK-ES 49013401 – D 4651717,5 PTFE GM201 OMK-S 24130656 – D 4651717,5 PTFE B602 OMK-S 24344252 – D 47014,815 19YF / 80 A980 SPG GS0261-V2 – D 47023,72695 AU V142 TM 2124368184 – D 47023,72693 AU V167 TMP 2124368217 – D 470252680 NBR B246 Seal Set 021524292218 – D 470252680 NBR B246 Seal Set 021724269878 – D 475,57,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 49062095 – D 475,57,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 49062096 – D 475,57,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 49062097 – D 475,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24268694 – D 475,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24268696 IP B 475,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349360 – D 4767,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275955 – D 4767,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276273 – D 4767,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345162 – D 508483,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24358308 – D 4704041,5 BI-NBR B4B210 EK 24091197 – D 4705051,8 BI-NBR B4B210 EK 24097617 – D 4751717,5 PTFE GM201 OMK-S 24357906 – D 485,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275482 – D 485,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275681 – D 485,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349361 – D 485,57,78,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49022888 IP B 4867,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275957 – D 4867,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276275 – D 4867,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345163 – D 510,2486,27,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24355921 – D 515490,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24344662 – D 5174937,68,1 PTFE GM201 / FKM OMK-E 49021237 – D 4804041,5 BI-NBR B4B210 EK 24087936 – D 4805051,8 BI-NBR B4B210 EK 24069860 – D 48516,417,5 PTFE GM201 OMK-ES 24357903 – D 4851717,5 PTFE GM201 OMK-S 24179374 – D 495,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24269669 – D 495,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275655 – D 495,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24327515 – D 4967,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275959 – D 4967,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276277 – D 4967,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345164 – D 496,27,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24224007 – D 496,27,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24349893 – D 500,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 49040287 – D 5017,68,1 PTFE GM201 / FKM OMK-E 49029364 – D 4951717,5 PTFE GM201 OMK-S 24195593 – D 50023,72693 AU V167 TMP 2124368219 – D 500252680 NBR B246 Seal Set 021524241691 – D

Pages Overview