Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

57 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 41 47 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2040-F0 – D 51,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24257621 IP B 42 48 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2041-F0 – D 49,2 3,8 4 PTFE 177023 TFMI 98323 – D 50 5,7 6,3 95 AU V142 T 20 24261932 40422376 IP SP D B B 50 6 6,3 70 NBR B209 S 8 24007475 IP B 50 6 7 94 AU 925 KI 310 325757 40421878 IP SP B B 50 6 7 90 NBR 109 N 1 16654 40421468 1665464 IP SP – D B B 52 10 11 94 AU 925 NI 300 116182 40421851 IP SP B B 52 10 11 95 AU V142 T 20 24223284 40422241 IP SP B B 52,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223150 IP B 52,7 4 4,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24300453 – D 52,7 4 4,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131179 – D 55 6,5 7,5 90 NBR 109 N 1 16649 40421466 IP SP B B 57,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5043-V6 – D 57,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178442 IP B 57,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24314958 – D 57,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131210 – D 62 10 11 90 NBR 109 N 1 16652 40421467 IP SP B B 62 12 13 90 NBR 109 N 100 17935 40421563 IP SP B B 62 12 13 80 NBR 878 NI 250 18398 – D 74 15 4 88 NBR 101 H OF 10234 – D 43 53 7,3 8 94 AU 925 LF 300 530053 – D 53 10 11 94 AU 925 NI 300 413930 – D 63 10 11 90 NBR 109 N 1 16657 – D 44 50 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2042-F0 – D 52 5,7 6,3 95 AU V142 T 20 24292881 – D 54,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24327355 – D 55 6 7 90 NBR 109 N 1 16661 40421469 IP SP B B 55 10 10,6 70 NBR B209 S 8 24094781 IP B 56 6 2,5 88 NBR 101 H OF 10240 – D 59,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24298970 – D 60 8 2,5 88 NBR 101 H OF 10239 – D 44,45 59,53 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24354866 – D 59,55 6,3 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307499 – D 44,5 54 6,5 7,1 95 AU V142 T 20 24333357 – D 45 51 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2043-F0 – D 52 8 9 90 NBR 109 N 1 16672 40421470 IP SP B B 52,2 3,8 4 PTFE 177023 TFMI 97020 – D 53 8 8,5 70 NBR B209 S 8 24060410 IP B 53 8 9 94 AU 925 KI 310 309997 40421854 IP SP B B 53 8,2 9 95 AU V142 T 20 24223285 40422242 IP SP B B 474,44,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2040-F0 – D 51,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24257621 IP B 484,44,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2041-F0 – D 49,23,84 PTFE 177023 TFMI 98323 – D 505,76,395 AU V142 T 20 5066,370 NBR B209 S 824007475 IP B 506794 AU 925 KI 310 506790 NBR 109 N 1 52101194 AU 925 NI 300 52101195 AU V142 T 20 52,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223150 IP B 52,744,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24300453 – D 52,744,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131179 – D 556,57,590 NBR 109 N 1 57,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5043-V6 – D 57,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178442 IP B 57,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24314958 – D 57,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131210 – D 62101190 NBR 109 N 1 62121390 NBR 109 N 100 62121380 NBR 878 NI 25018398 – D 7415488 NBR 101 H OF 10234 – D 537,3894 AU 925 LF 300530053 – D 53101194 AU 925 NI 300413930 – D 63101190 NBR 109 N 116657 – D 504,44,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2042-F0 – D 525,76,395 AU V142 T 2024292881 – D 54,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24327355 – D 556790 NBR 109 N 1 551010,670 NBR B209 S 824094781 IP B 5662,588 NBR 101 H OF 10240 – D 59,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24298970 – D 6082,588 NBR 101 H OF 10239 – D 59,535,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24354866 – D 59,556,36,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307499 – D 44,5546,57,195 AU V142 T 2024333357 – D 514,44,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2043-F0 – D 528990 NBR 109 N 1 52,23,84 PTFE 177023 TFMI 97020 – D 5388,570 NBR B209 S 824060410 IP B 538994 AU 925 KI 310 538,2995 AU V142 T 20

Pages Overview