Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

361 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Doppelt wirkende Abstreifer | Raschiatori a doppio effetto Dubbelavstrykare | Dubbelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 40 52 10 7 U641 DKBI FD2342-F3 – D 41 49,8 6 6,3 PTFE GM201/NBR PT 1 24344869 – D 42 50 7 4 94 AU 925 PRW 1 49044911 – D 50 8 4 90 NBR 109 P 8 24224427 40422302 IP SP B B 50,8 6 6,3 PTFE B602/NBR PT 1 24275339 IP B 50,8 6 6,3 PTFE B602/FKM PT 1 24275431 – D 43 51 7 4 92 AU 21100 PRW 1 49023978 – D 51 7 4 94 AU 925 PRW 1 49023979 IP D B 43,5 52,3 6 6,3 PTFE B602/NBR PT 1 24380003 – D 45 53 6,5 6 A505 LBH CL0085-C0 – D 53 6,5 6 F357 LBH CL0085-C4 – D 53 6,5 6 U593 LBI FQ0039-C1 – D 53 7 4 94 AU 925 PRW 1 531412 40422090 IP SP B B 53 7 4 94 AU 30000 PRW 1 49334326 – D 53 7,5 5 95 AU V142 PU 11 24338684 40422467 IP SP B B 53 7,5 5 94 AU 30000 PU 11 49334486 – D 53 7,8 5 94 AU 925 PRW 1 49031586 IP B 53 8 4 90 NBR 109 P 8 24217239 40422209 IP SP B B 53,8 6 6,3 PTFE B602/NBR PT 1 24275341 IP B 53,8 6 6,3 PTFE B602/FKM PT 1 24275433 IP B 53,8 6 6,3 PTFE GM201/FKM PT 1 24351723 – D 53,8 6 6,3 PTFE GM201/NBR PT 1 49016648 IP B 57 10 7 A795 DKB AR2633-G5 – D 57 10 7 U801 DKBI FD2633-G0 – D 57 10 7 U641 DKBI FD2633-G3 – D 48 56 6,5 6 U593 LBI FQ0272-C0 – D 58 9 6,3 94 AU 925 PRW 1 526679 40422072 IP SP D B B 50 58 6,5 6 A505 LBH CL0087-C3 – D 58 6,5 6 F357 LBH CL0087-C5 – D 58 6,5 6 U593 LBI FQ0041-C0 – D 58 7 4 94 AU 925 PRW 1 528607 40422074 IP SP D B B 58 7 4 92 AU 21100 PRW 1 49016788 – D 58 7 4 94 AU 30000 PRW 1 49334327 – D 58 7,5 5 95 AU V142 PU 11 49003029 IP D B 58 8 4 90 NBR 109 P 8 24197635 40422206 IP SP B B 58,8 6 6,3 PTFE B602/NBR PT 1 24275345 IP B 58,8 6 6,3 PTFE B602/FKM PT 1 24275437 – D 58,8 6 6,3 PTFE GM201/FKM PT 1 24351716 – D 58,8 6 6,3 PTFE GM201/NBR PT 1 49004617 IP B 60 9 6,3 94 AU 925 PRW 1 49040950 40422531 IP SP D B B 60 9 6,3 92 AU 21100 PRW 1 49047210 IP B 60 9 6,3 94 AU 30000 PRW 1 49334328 – D 62 10 7 A795 DKB AR2831-F5 – D 62 10 7 U801 DKBI FD2831-E0 – D 62 10 7 U641 DKBI FD2831-E3 – D 4052107 U641 DKBI FD2342-F3 – D 4149,866,3 PTFE GM201/NBR PT 124344869 – D 507494 AU 925 PRW 149044911 – D 508490 NBR 109 P 8 50,866,3 PTFE B602/NBR PT 124275339 IP B 50,866,3 PTFE B602/FKM PT 124275431 – D 517492 AU 21100 PRW 149023978 – D 517494 AU 925 PRW 149023979 IP D B 43,552,366,3 PTFE B602/NBR PT 124380003 – D 536,56 A505 LBH CL0085-C0 – D 536,56 F357 LBH CL0085-C4 – D 536,56 U593 LBI FQ0039-C1 – D 537494 AU 925 PRW 1 537494 AU 30000 PRW 149334326 – D 537,5595 AU V142 PU 11 537,5594 AU 30000 PU 1149334486 – D 537,8594 AU 925 PRW 149031586 IP B 538490 NBR 109 P 8 53,866,3 PTFE B602/NBR PT 124275341 IP B 53,866,3 PTFE B602/FKM PT 124275433 IP B 53,866,3 PTFE GM201/FKM PT 124351723 – D 53,866,3 PTFE GM201/NBR PT 149016648 IP B 57107 A795 DKB AR2633-G5 – D 57107 U801 DKBI FD2633-G0 – D 57107 U641 DKBI FD2633-G3 – D 566,56 U593 LBI FQ0272-C0 – D 5896,394 AU 925 PRW 1 586,56 A505 LBH CL0087-C3 – D 586,56 F357 LBH CL0087-C5 – D 586,56 U593 LBI FQ0041-C0 – D 587494 AU 925 PRW 1 587492 AU 21100 PRW 149016788 – D 587494 AU 30000 PRW 149334327 – D 587,5595 AU V142 PU 1149003029 IP D B 588490 NBR 109 P 8 58,866,3 PTFE B602/NBR PT 124275345 IP B 58,866,3 PTFE B602/FKM PT 124275437 – D 58,866,3 PTFE GM201/FKM PT 124351716 – D 58,866,3 PTFE GM201/NBR PT 149004617 IP B 6096,394 AU 925 PRW 1 6096,392 AU 21100 PRW 149047210 IP B 6096,394 AU 30000 PRW 149334328 – D 62107 A795 DKB AR2831-F5 – D 62107 U801 DKBI FD2831-E0 – D 62107 U641 DKBI FD2831-E3 – D

Pages Overview