Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

365 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Doppelt wirkende Abstreifer | Raschiatori a doppio effetto Dubbelavstrykare | Dubbelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 90 100 8 7 F357 LBH CL0149-C4 – D 100 8 7 U593 LBI FQ0070-C0 – D 100 8,5 6 95 AU V142 PU 11 24338686 40422469 IP SP B B 100 8,5 6 94 AU 30000 PU 11 49334489 – D 100 9 6,3 94 AU 925 PRW 1 49040949 IP B 100 9 6,3 92 AU 21100 PRW 1 49327280 – D 102,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24275340 IP B 102,2 7,7 8,1 PTFE B602/FKM PT 1 24275432 IP B 102,2 7,7 8,1 PTFE GM201/FKM PT 1 24351735 – D 104 11 8 A795 DKB AR3913-E0 – D 104 11 8 U801 DKBI FD3913-E0 – D 92 102 9 6,3 94 AU 925 PRW 1 49005192 IP B 95 105 8 7 A505 LBH CL0152-C0 – D 105 8 7 F357 LBH CL0152-C3 – D 105 8 7 U593 LBI FQ0071-C0 – D 107,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24275344 – D 107,2 7,7 8,1 PTFE B602/FKM PT 1 24275436 – D 107,2 7,7 8,1 PTFE GM201/NBR PT 1 24379210 IP B 109 11 8 A795 DKB AR3976-G5 – D 109 11 8 U801 DKBI FD3976-E0 – D 109 11 8 U641 DKBI FD3976-E3 – D 100 108 8 4 90 NBR 109 P 8 24224407 40422297 IP SP B B 110 8 7 A505 LBH CL0154-C2 – D 110 8 7 F357 LBH CL0154-C4 – D 110 8 7 U593 LBI FQ0072-C0 – D 112,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24275349 IP B 112,2 7,7 8,1 PTFE B602/FKM PT 1 24275441 IP B 112,2 7,7 8,1 PTFE GM201/FKM PT 1 24354911 – D 112,2 7,7 8,1 PTFE GM201/NBR PT 1 24380032 IP B 114 11 8 A795 DKB AR4046-G5 – D 114 11 8 U801 DKBI FD4046-E1 – D 114 11 8 U641 DKBI FD4046-E2 – D 115 13 9,5 94 AU 925 PRW 1 49063603 IP B 122,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24359838 IP B 122,2 13,5 6,3 PTFE B602/FKM PT 2 49025565 – D 101,6 123,8 13,5 6,3 PTFE B602/FKM PT 2 24367430 – D 105 115 8 7 A505 LBH CL0476-C0 – D 115 8 7 U593 LBI FQ0075-C0 – D 117 11 5,5 90 NBR 109 P 8 24224420 IP B 117,2 7,7 8,1 PTFE GM201/FKM PT 1 24350943 – D 117,2 7,7 8,1 PTFE GM201/NBR PT 1 24380095 IP B 117,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24275353 IP B 117,2 7,7 8,1 PTFE B602/FKM PT 1 24275445 – D 121 12 9 A795 DKB AR4142-F5 – D 121 12 9 U801 DKBI FD6722-E0 – D 121 12 9 U641 DKBI FD6722-E1 – D 106 116 8 7 A505 LBH CL0162-C0 – D 107 119,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24264451 – D 110 120 8 7 A505 LBH CL0448-C0 – D 10087 F357 LBH CL0149-C4 – D 10087 U593 LBI FQ0070-C0 – D 1008,5695 AU V142 PU 11 1008,5694 AU 30000 PU 1149334489 – D 10096,394 AU 925 PRW 149040949 IP B 10096,392 AU 21100 PRW 149327280 – D 102,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124275340 IP B 102,27,78,1 PTFE B602/FKM PT 124275432 IP B 102,27,78,1 PTFE GM201/FKM PT 124351735 – D 104118 A795 DKB AR3913-E0 – D 104118 U801 DKBI FD3913-E0 – D 9210296,394 AU 925 PRW 149005192 IP B 10587 A505 LBH CL0152-C0 – D 10587 F357 LBH CL0152-C3 – D 10587 U593 LBI FQ0071-C0 – D 107,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124275344 – D 107,27,78,1 PTFE B602/FKM PT 124275436 – D 107,27,78,1 PTFE GM201/NBR PT 124379210 IP B 109118 A795 DKB AR3976-G5 – D 109118 U801 DKBI FD3976-E0 – D 109118 U641 DKBI FD3976-E3 – D 1088490 NBR 109 P 8 11087 A505 LBH CL0154-C2 – D 11087 F357 LBH CL0154-C4 – D 11087 U593 LBI FQ0072-C0 – D 112,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124275349 IP B 112,27,78,1 PTFE B602/FKM PT 124275441 IP B 112,27,78,1 PTFE GM201/FKM PT 124354911 – D 112,27,78,1 PTFE GM201/NBR PT 124380032 IP B 114118 A795 DKB AR4046-G5 – D 114118 U801 DKBI FD4046-E1 – D 114118 U641 DKBI FD4046-E2 – D 115139,594 AU 925 PRW 149063603 IP B 122,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224359838 IP B 122,213,56,3 PTFE B602/FKM PT 249025565 – D 101,6123,813,56,3 PTFE B602/FKM PT 224367430 – D 11587 A505 LBH CL0476-C0 – D 11587 U593 LBI FQ0075-C0 – D 117115,590 NBR 109 P 824224420 IP B 117,27,78,1 PTFE GM201/FKM PT 124350943 – D 117,27,78,1 PTFE GM201/NBR PT 124380095 IP B 117,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124275353 IP B 117,27,78,1 PTFE B602/FKM PT 124275445 – D 121129 A795 DKB AR4142-F5 – D 121129 U801 DKBI FD6722-E0 – D 121129 U641 DKBI FD6722-E1 – D 10611687 A505 LBH CL0162-C0 – D 107119,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124264451 – D 11012087 A505 LBH CL0448-C0 – D

Pages Overview