Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

282 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 840 800 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24194420 – D 800 40 41,5 BI-NBR B4B210 EK 24220089 – D 800 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24220090 – D 812 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275511 – D 812 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275687 – D 812 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349477 – D 812,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276344 – D 812,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345196 – D 850 800 32 34 80 NBR B246 Seal Set 0215 24294586 – D 800 32 34 80 NBR B246 Seal Set 0217 24294582 – D 800 32 34 93 AU V168 TMP 21 24368225 – D 800 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24101686 – D 800 62,5 64,5 BI-NBR B4B210 EK 24085823 – D 810 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24193103 – D 810 19,5 20 PTFE B602 OMK-S 49043282 – D 822 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275507 – D 822 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275652 – D 822 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349478 – D 822,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275933 – D 822,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276254 – D 822,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345197 – D 855 815 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24239928 – D 860 810 62,5 64,5 BI-NBR B4B210 EK 24249193 – D 832 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275515 – D 832 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275648 – D 832 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349479 – D 832,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275931 – D 832,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276252 – D 832,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345198 – D 865 837 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24353417 – D 837 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24353783 – D 870 820 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24097782 – D 820 62,5 64,5 BI-NBR B4B210 EK 24137668 – D 830 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24358273 – D 842 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275522 – D 842 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275651 – D 842 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349480 – D 842,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275966 – D 842,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276284 – D 842,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345199 – D 876,3 836,3 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24374117 – D 880 840 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24188752 – D 852 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275519 – D 852 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275657 – D 852 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349481 – D 852,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276016 – D 852,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276360 – D 852,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345200 – D 890 850 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24192177 – D 850 40 41,5 BI-NBR B4B210 EK 24143588 – D 80019,520 PTFE GM201 OMK-S 24194420 – D 8004041,5 BI-NBR B4B210 EK 24220089 – D 8005051,8 BI-NBR B4B210 EK 24220090 – D 81299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275511 – D 81299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275687 – D 81299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349477 – D 812,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276344 – D 812,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345196 – D 800323480 NBR B246 Seal Set 021524294586 – D 800323480 NBR B246 Seal Set 021724294582 – D 800323493 AU V168 TMP 2124368225 – D 8005051,8 BI-NBR B4B210 EK 24101686 – D 80062,564,5 BI-NBR B4B210 EK 24085823 – D 81019,520 PTFE GM201 OMK-S 24193103 – D 81019,520 PTFE B602 OMK-S 49043282 – D 82299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275507 – D 82299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275652 – D 82299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349478 – D 822,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275933 – D 822,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276254 – D 822,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345197 – D 85581519,520 PTFE GM201 OMK-S 24239928 – D 81062,564,5 BI-NBR B4B210 EK 24249193 – D 83299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275515 – D 83299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275648 – D 83299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349479 – D 832,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275931 – D 832,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276252 – D 832,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345198 – D 83799,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24353417 – D 83799,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24353783 – D 8205051,8 BI-NBR B4B210 EK 24097782 – D 82062,564,5 BI-NBR B4B210 EK 24137668 – D 83019,520 PTFE GM201 OMK-S 24358273 – D 84299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275522 – D 84299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275651 – D 84299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349480 – D 842,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275966 – D 842,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276284 – D 842,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345199 – D 876,3836,319,520 PTFE GM201 OMK-S 24374117 – D 84019,520 PTFE GM201 OMK-S 24188752 – D 85299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275519 – D 85299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275657 – D 85299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349481 – D 852,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276016 – D 852,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276360 – D 852,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345200 – D 85019,520 PTFE GM201 OMK-S 24192177 – D 8504041,5 BI-NBR B4B210 EK 24143588 – D

Pages Overview