Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

105 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 180 205 15 16 94 AU 925 NI 300 401907 – D 205 15 16 80 NBR 878 NI 400 4503 – D 205 16 17 94 U801 IDI FU1491-F0 – D 205 18,2 20 95 AU V142 T 20 24380944 – D 205 18,8 20 70 NBR B209 S 8 24120564 – D 205 19 20 94 U801 IDI FU1492-F0 – D 205 20 21 94 U801 IDI FU1493-F0 – D 205 40 40 BI-NBR B4B246 ES 24220071 IP B 205 40 40 BI-FKM B4K674 ESV 24220034 – D 210 15 16 90 NBR 109 N 1 17150 – D 210 17,3 19 95 AU V142 T 20 24375978 8004-375.978 – – D D 210 18 19 94 AU 925 NI 300 21569 – D 210 18 19 80 NBR B246 Seal Set 0214 24245484 – D 210 18 19 80 NBR B246 Seal Set 0216 24245114 – D 210 20,9 23 93 AU V167 TMP 20 24368239 – D 210 22 23 90 NBR 109 N 100 17708 – D D 210 22 23 80 NBR B246 Seal Set 0214 24315582 – D 210 22,8 25 95 AU V142 T 20 24359904 – D 210 45 45 BI-NBR B4B246 ES 24061739 IP B 210 45 45 BI-FKM B4K674 ESV 24149739 – D 210 50 50 BI-NBR B4B246 ES 24131959 IP B 210 50 50 BI-FKM B4K674 ESV 24220035 – D 210 60 60 BI-NBR B4B246 ES 24070239 IP B 210 60 60 BI-FKM B4K674 ESV 24139298 IP B 210 95 95 BI-NBR B5B210 V 1000 24073936 – D 210 95 95 BI-NBR B5B210 V 1000 24102039 – D 210 120 120 BI-NBR B5B210 V 1000 24079395 – D 210 120 120 BI-NBR B5B210 V 1000 24118649 – D 210 120 120 BI-NR B5A151 V 1000 24086603 – D 210 125 125 BI-NR B5A151 V 1000 24351234 – D 210 128 128 BI-NR B5A151 V 1000 24095183 – D 212 14 4 88 NBR 101 H MF 10458 40421077 IP SP B B 220 20 21 94 AU 925 AUN 1 103813 – D 185 20 10,5 11 31BF / 70 A305 SPNC GS2088-F0 – D 200 11,4 12,5 95 AU V142 T 20 24373150 – D 200 20,6 23 93 AU V167 TM 23 24374555 – D 200,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24335093 – D 200,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24292413 – D 215 125 125 BI-NR B5A151 V 1000 24144468 – D 185,5 200,6 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24373690 – D 187 227 144 144 BI-NBR B6B210 V 1000 24310517 – D 189 204,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 49002206 – D 190 205 10,5 11 31BF / 70 A305 SPNC GS2089-F0 – D 205 15 16 95 AU V142 NRS-0503 24187259 – D 205,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223168 IP B 205,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24348307 IP B 205,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR 49035942 IP B 205,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24216295 – D 205,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49018778 – D 205151694 AU 925 NI 300401907 – D 205151680 NBR 878 NI 4004503 – D 205161794 U801 IDI FU1491-F0 – D 20518,22095 AU V142 T 2024380944 – D 20518,82070 NBR B209 S 824120564 – D 205192094 U801 IDI FU1492-F0 – D 205202194 U801 IDI FU1493-F0 – D 2054040 BI-NBR B4B246 ES 24220071 IP B 2054040 BI-FKM B4K674 ESV 24220034 – D 210151690 NBR 109 N 117150 – D 21017,31995 AU V142 T 20 210181994 AU 925 NI 30021569 – D 210181980 NBR B246 Seal Set 021424245484 – D 210181980 NBR B246 Seal Set 021624245114 – D 21020,92393 AU V167 TMP 2024368239 – D 210222390 NBR 109 N 10017708 – D D 210222380 NBR B246 Seal Set 021424315582 – D 21022,82595 AU V142 T 2024359904 – D 2104545 BI-NBR B4B246 ES 24061739 IP B 2104545 BI-FKM B4K674 ESV 24149739 – D 2105050 BI-NBR B4B246 ES 24131959 IP B 2105050 BI-FKM B4K674 ESV 24220035 – D 2106060 BI-NBR B4B246 ES 24070239 IP B 2106060 BI-FKM B4K674 ESV 24139298 IP B 2109595 BI-NBR B5B210 V 100024073936 – D 2109595 BI-NBR B5B210 V 100024102039 – D 210120120 BI-NBR B5B210 V 100024079395 – D 210120120 BI-NBR B5B210 V 100024118649 – D 210120120 BI-NR B5A151 V 100024086603 – D 210125125 BI-NR B5A151 V 100024351234 – D 210128128 BI-NR B5A151 V 100024095183 – D 21214488 NBR 101 H MF 220202194 AU 925 AUN 1103813 – D 2010,511 31BF / 70 A305 SPNC GS2088-F0 – D 20011,412,595 AU V142 T 2024373150 – D 20020,62393 AU V167 TM 2324374555 – D 200,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24335093 – D 200,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24292413 – D 215125125 BI-NR B5A151 V 100024144468 – D 185,5200,65,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24373690 – D 187227144144 BI-NBR B6B210 V 100024310517 – D 189204,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 49002206 – D 20510,511 31BF / 70 A305 SPNC GS2089-F0 – D 205151695 AU V142 NRS-050324187259 – D 205,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223168 IP B 205,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24348307 IP B 205,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR 49035942 IP B 205,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24216295 – D 205,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49018778 – D

Pages Overview