Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

53 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 36 48 10 11 95 AU V142 T 20 24267642 40422384 IP SP B B 48 16,5 16,5 BI-NBR B3B246 ES 24084373 IP B 48 16,5 16,5 BI-FKM B3K674 ESV 24149112 – D 48 22,5 22,5 BI-NBR B3B246 ES 24070186 IP B 48 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24138994 IP B 50 7 8 90 NBR 109 N 1 16573 40421456 IP SP B B 50 10 11 95 AU V142 T 20 24345948 – D 51 10 11 80 NBR 878 NI 250 18423 – D 51 10 11 94 AU 925 NI 300 21317 40421619 IP SP B B 51 10 11 80 NBR 878 NI 400 24467 IP B 51 10 11 95 AU V142 T 20 24358522 – D 51 11,4 12,5 95 AU V142 T 20 24269445 40422387 IP SP B B 51 25 25 BI-NBR B3B246 ES 24327286 IP B 51 25 25 BI-FKM B3K674 ESV 24219997 – D 52 13 14,3 95 AU V142 T 20 24375441 – D 55 10 11 90 NBR 109 N 1 16566 40421453 IP SP B B 56 12 13 94 AU 925 NI 300 21324 40421620 IP SP B B 59,8 10 2,5 88 NBR 101 H OF 10195 – D 36,5 43,8 3 3,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307472 – D 37 47 7,3 8 94 AU 925 LF 300 522297 – D 47 8 9 94 AU 925 NI 300 368268 40421934 IP SP B B 47 10 11 94 AU 925 NI 300 375755 40421937 IP SP B B 47 10 11 95 AU V142 T 20 24369267 – D 47,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24298971 – D 38 44 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2037-F0 – D 45 6 7 94 AU 925 KI 310 326242 40421900 IP SP B B 45,2 3,8 4 PTFE 177023 TFMI 96303 – D 48 7,3 8 92 AU 21100 LF 300 49024506 – D 48 7,3 8 94 AU 925 LF 300 49308194 – D 48,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223141 – D 48,7 4 4,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24196775 – D 50 6 7 90 NBR 109 N 1 16586 40421457 IP SP B B 50 9 10 94 AU 925 AUN 1 13758 40421152 IP SP D B B 53,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5039-V6 – D 53,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223144 – D 53,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24223679 – D 55 10 11 94 AU 925 AUN 100 14323 40421199 IP SP D B B 55 10 11 94 AU 925 NI 300 401832 – D 55 10 11 95 AU V142 NI 300 49035015 – D 58 9,3 PTFE F52902 TFW 39074 – D 58 10 2,5 88 NBR 101 H OF 10201 – D 58 10 11 94 AU 925 AUN 1 14165 40421171 IP SP B B 48101195 AU V142 T 20 4816,516,5 BI-NBR B3B246 ES 24084373 IP B 4816,516,5 BI-FKM B3K674 ESV 24149112 – D 4822,522,5 BI-NBR B3B246 ES 24070186 IP B 4822,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24138994 IP B 507890 NBR 109 N 1 50101195 AU V142 T 2024345948 – D 51101180 NBR 878 NI 25018423 – D 51101194 AU 925 NI 300 51101180 NBR 878 NI 40024467 IP B 51101195 AU V142 T 2024358522 – D 5111,412,595 AU V142 T 20 512525 BI-NBR B3B246 ES 24327286 IP B 512525 BI-FKM B3K674 ESV 24219997 – D 521314,395 AU V142 T 2024375441 – D 55101190 NBR 109 N 1 56121394 AU 925 NI 300 59,8102,588 NBR 101 H OF 10195 – D 36,543,833,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24307472 – D 477,3894 AU 925 LF 300522297 – D 478994 AU 925 NI 300 47101194 AU 925 NI 300 47101195 AU V142 T 2024369267 – D 47,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24298971 – D 444,44,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2037-F0 – D 456794 AU 925 KI 310 45,23,84 PTFE 177023 TFMI 96303 – D 487,3892 AU 21100 LF 30049024506 – D 487,3894 AU 925 LF 30049308194 – D 48,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223141 – D 48,744,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24196775 – D 506790 NBR 109 N 1 5091094 AU 925 AUN 1 53,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5039-V6 – D 53,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223144 – D 53,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24223679 – D 55101194 AU 925 AUN 100 55101194 AU 925 NI 300401832 – D 55101195 AU V142 NI 30049035015 – D 589,3 PTFE F52902 TFW 39074 – D 58102,588 NBR 101 H OF 10201 – D 58101194 AU 925 AUN 1

Pages Overview