Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

118 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 300 340 81,5 80 BI-NBR B4B246 ES 24066737 – D 340 81,5 80 BI-NBR B4B246 ES 24114599 – D 340 113 113 BI-NBR B6B210 V 1000 24074692 – D 340 113 113 BI-NBR B6B210 V 1000 24091937 – D 340 126 126 BI-NBR B6B210 V 1000 24332577 – D 340 131 131 BI-NBR B6B210 V 1000 24341825 – D 340 131 131 BI-NR B6A151 V 1000 24105199 – D 340 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24073932 – D 340 145 145 BI-NR B6A151 V 1000 24114005 – D 340 158 158 BI-NBR B6B210 V 1000 24073420 – D 340 177 177 BI-NBR B6B210 V 1000 24129980 – D 340 177 177 BI-NR B6A151 V 1000 24288296 – D 356 20 5 88 NBR 101 H MF 10504 – D 300,3 324,3 7,6 8,1 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49041243 – D 304,8 330,2 18,1 19,8 95 AU V142 T 20 24366949 – D 342,9 127,1 127,1 BI-NR B6A151 V 1000 24339833 – D 342,9 133,4 133,4 BI-NBR B6B210 V 1000 24377840 – D 342,9 155,7 155,7 BI-NR B6A151 V 1000 24103677 – D 305 330 18,2 20 95 AU V142 T 23 24377509 – D 330 18,2 20 93 AU V167 TM 23 24263445 – D 336,8 76 76 BI-NBR B5B210 V 1000 24145000 – D 345 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24223611 – D 306 331 20 22 95 AU V142 T 20 24361684 – D 307 331 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24359616 – D 310 330 9,8 10 19YF / A305 SPNO GS2850-V0 – D 334 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223189 – D 334 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344740 – D 334 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49054856 – D 334 7,6 8,1 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49023881 – D 340 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24194530 – D 340 17,3 19 95 AU V142 T 20 24358215 – D 350 20 21 90 NBR 109 N 1 17219 5617219 IP – D B 350 113 113 BI-NBR B6B210 V 1000 24251438 – D 350 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24096028 – D 350 145 145 BI-NR B6A151 V 1000 24191553 – D 350 177 177 BI-NR B6A151 V 1000 24108181 – D 350 195 195 BI-NBR B6B210 V 1000 24292048 – D 312 356 145 145 BI-NR B6A151 V 1000 24339726 – D 315 330 10,5 11 31BF / 70 A305 SPNC GS2113-F0 – D 339 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24360278 – D 339 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 49027877 – D 339 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49041460 – D 345 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24250718 – D 355 128 128 BI-NBR B6B210 V 1000 24347013 – D 355 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24072391 – D 355 177 177 BI-NBR B6B210 V 1000 24119151 – D 316,2 346,2 14 15 PTFE B602 OMS-S PR 24118459 – D 317 341 7,6 8,1 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49041242 – D 318 362 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24355004 – D 34081,580 BI-NBR B4B246 ES 24066737 – D 34081,580 BI-NBR B4B246 ES 24114599 – D 340113113 BI-NBR B6B210 V 100024074692 – D 340113113 BI-NBR B6B210 V 100024091937 – D 340126126 BI-NBR B6B210 V 100024332577 – D 340131131 BI-NBR B6B210 V 100024341825 – D 340131131 BI-NR B6A151 V 100024105199 – D 340145145 BI-NBR B6B210 V 100024073932 – D 340145145 BI-NR B6A151 V 100024114005 – D 340158158 BI-NBR B6B210 V 100024073420 – D 340177177 BI-NBR B6B210 V 100024129980 – D 340177177 BI-NR B6A151 V 100024288296 – D 35620588 NBR 101 H MF 10504 – D 300,3324,37,68,1 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49041243 – D 330,218,119,895 AU V142 T 2024366949 – D 342,9127,1127,1 BI-NR B6A151 V 100024339833 – D 342,9133,4133,4 BI-NBR B6B210 V 100024377840 – D 342,9155,7155,7 BI-NR B6A151 V 100024103677 – D 33018,22095 AU V142 T 2324377509 – D 33018,22093 AU V167 TM 2324263445 – D 336,87676 BI-NBR B5B210 V 100024145000 – D 345145145 BI-NBR B6B210 V 100024223611 – D 306331202295 AU V142 T 2024361684 – D 3073317,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24359616 – D 3309,810 19YF / A305 SPNO GS2850-V0 – D 3347,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24223189 – D 3347,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344740 – D 3347,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49054856 – D 3347,68,1 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49023881 – D 3401415 PTFE GM201 OMS-S 24194530 – D 34017,31995 AU V142 T 2024358215 – D 350202190 NBR 109 N 1 350113113 BI-NBR B6B210 V 100024251438 – D 350145145 BI-NBR B6B210 V 100024096028 – D 350145145 BI-NR B6A151 V 100024191553 – D 350177177 BI-NR B6A151 V 100024108181 – D 350195195 BI-NBR B6B210 V 100024292048 – D 312356145145 BI-NR B6A151 V 100024339726 – D 33010,511 31BF / 70 A305 SPNC GS2113-F0 – D 3397,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24360278 – D 3397,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 49027877 – D 3397,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49041460 – D 3451415 PTFE GM201 OMS-S 24250718 – D 355128128 BI-NBR B6B210 V 100024347013 – D 355145145 BI-NBR B6B210 V 100024072391 – D 355177177 BI-NBR B6B210 V 100024119151 – D 316,2346,21415 PTFE B602 OMS-S PR 24118459 – D 3173417,68,1 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49041242 – D 318362145145 BI-NBR B6B210 V 100024355004 – D

Pages Overview