Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

337 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Einfach wirkende Abstreifer | Raschiatori a semplice effetto Enkelverkande avstrykare | Enkelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 120 136 12 9 A795 DKH AR4326-H5 – D 136 12 9 U801 DKI FD4326-A0 – D 136 12,3 9 U801 DWIR FD4326-G0 – D 125 137 10 5,5 88 NBR 101 ASOB 86200 40421810 IP SP B B 137 10 5,5 95 AU V149 PU 5 24314531 40422448 IP SP B B 138 9,5 8 U801 DSI FQ0091-D0 – D 140 12 9 88 NBR 101 AS 24831 40421704 IP SP D B B 140 12 9 94 AU 925 AUAS 103755 40421840 IP SP D B B 140 12 9 94 AU 30000 AUAS 49334471 – D 140 12,3 9,3 94 AU 925 AUASOB 336659 40421910 IP SP B B 140 13 9,5 95 AU V149 PU 5 24289918 40422400 IP SP B B 140 13 9,5 94 AU 30000 PU 5 49334360 – D 140 16 10,2 95 AU V149 PU 6 24004981 40422117 IP SP B B 141 12 9 U801 DKI FD4393-A0 – D 130 142 10 5,5 95 AU V149 PU 5 24314532 – D 143 9,5 8 U801 DSI FQ0093-D0 – D 145 12 9 88 NBR 101 AS 24872 40421712 IP SP B B 145 12 9 94 AU 925 AUAS 103756 40421841 IP SP B B 145 12 9 94 AU 30000 AUAS 49334472 – D 146 9 9 U801 DWI FD4438-G0 – D 146 12 9 A795 DKH AR4438-E5 – D 146 12 9 U801 DKI FD4438-A0 – D 146 12,3 9 U801 DWIR FD4438-H0 – D 132 145 9,5 8 U801 DSI FQ0095-D0 – D 148 12 9 U801 DKI FD4476-A0 – D 135 145 10 7 88 NBR 101 AS 15034 40421291 IP SP B B 150 12 9 94 AU 925 AUAS 103757 40421842 IP SP B B 150 12 9 94 AU 30000 AUAS 49334473 – D 150 13 9,5 95 AU V149 PU 5 49072239 IP B 155 14 10 U801 DKI FD4492-A0 – D 140 152 10 5,5 88 NBR 101 ASOB 401586 – D 152 10 5,5 95 AU V149 PU 5 24314534 40422449 IP SP B B 152 10 5,5 94 AU 30000 PU 5 49334361 – D 153 9,5 8 U801 DSI FQ0097-D0 – D 155 12 9 88 NBR 101 AS 24855 40421709 IP SP D B B 155 12 9 94 AU 925 AUAS 103758 40421843 IP SP B B 155 12 9 94 AU 30000 AUAS 49334474 – D 155 12,3 9,3 94 AU 925 AUASOB 351693 – D 155 13 9,5 95 AU V149 PU 5 24289919 40422401 IP SP B B 155 13 9,5 94 AU 30000 PU 5 49334362 – D 155 16 10,2 85 FKM K664 P 6 24043305 IP B 136129 A795 DKH AR4326-H5 – D 136129 U801 DKI FD4326-A0 – D 13612,39 U801 DWIR FD4326-G0 – D 137105,588 NBR 101 ASOB 137105,595 AU V149 PU 5 1389,58 U801 DSI FQ0091-D0 – D 14012988 NBR 101 AS 14012994 AU 925 AUAS 14012994 AU 30000 AUAS 49334471 – D 14012,39,394 AU 925 AUASOB 140139,595 AU V149 PU 5 140139,594 AU 30000 PU 549334360 – D 1401610,295 AU V149 PU 6 141129 U801 DKI FD4393-A0 – D 142105,595 AU V149 PU 524314532 – D 1439,58 U801 DSI FQ0093-D0 – D 14512988 NBR 101 AS 14512994 AU 925 AUAS 14512994 AU 30000 AUAS 49334472 – D 14699 U801 DWI FD4438-G0 – D 146129 A795 DKH AR4438-E5 – D 146129 U801 DKI FD4438-A0 – D 14612,39 U801 DWIR FD4438-H0 – D 1459,58 U801 DSI FQ0095-D0 – D 148129 U801 DKI FD4476-A0 – D 14510788 NBR 101 AS 15012994 AU 925 AUAS 15012994 AU 30000 AUAS 49334473 – D 150139,595 AU V149 PU 549072239 IP B 1551410 U801 DKI FD4492-A0 – D 152105,588 NBR 101 ASOB 401586 – D 152105,595 AU V149 PU 5 152105,594 AU 30000 PU 549334361 – D 1539,58 U801 DSI FQ0097-D0 – D 15512988 NBR 101 AS 15512994 AU 925 AUAS 15512994 AU 30000 AUAS 49334474 – D 15512,39,394 AU 925 AUASOB 351693 – D 155139,595 AU V149 PU 5 155139,594 AU 30000 PU 549334362 – D 1551610,285 FKM K664 P 624043305 IP B

Pages Overview