Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

329 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Einfach wirkende Abstreifer | Raschiatori a semplice effetto Enkelverkande avstrykare | Enkelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 40 52 8 5 88 NBR 101 AS 38927 40421751 IP SP B B 52 10 7 A795 DKH AR2342-F5 – D 52 10 7 U801 DKI FD2342-A0 – D 52 10 7 U801 DWIR FD2342-H0 – D 42 50 7 4 88 NBR 101 ASOB 401512 40421950 IP SP D B B 50,6 6,5 5,3 95 AU V149 PU 6 24004820 40422100 IP SP B B 50,6 7 5,3 85 FKM K664 P 6 24044057 – D 52 10 7 88 NBR 101 AS 24874 40421713 IP SP D B B 52 10 7 94 AU 925 AUAS 24922 40421732 IP SP D B B 45 53 6,5 6 U801 DSI FQ0039-D0 – D 53 7 4 88 NBR 101 ASOB 86188 40421801 IP SP B B 53 7 4 95 AU V149 PU 5 24310500 40422419 IP SP B B 53 7 4 94 AU 30000 PU 5 49334344 – D 53 7 4,8 94 AU 925 AUASOB 336663 40421912 IP SP B B 53 7,8 5 95 AU V149 PU 5 24288781 40422395 IP SP B B 53,5 8 5 88 NBR 99035 AS 454532 – D 53,6 6,5 5,3 95 AU V149 PU 6 24375906 40422506 IP SP B B 53,6 7 5,3 85 FKM K664 P 6 24040959 – D 55 7 7 94 AU 925 AU PS 522248 40422063 IP SP D B B 55 10 7 88 NBR 99035 AS 454557 40422019 IP SP B B 55 10 7 94 AU 925 AUAS 4104 40421003 1410713 IP SP – B B B 55 10 7 94 AU 30000 AUAS 49334454 – D 55 10 7 94 AU 925 AUAS R 521400 40422039 IP SP B B 55 10 7 94 AU 30000 AUAS R 49334312 – D 55,6 6,5 5,3 95 AU V149 PU 6 24004827 40422101 IP SP B B 55,6 7 5,3 85 FKM K664 P 6 24056947 IP B 57 7 7 U801 DWI FD2633-H0 – D 57 10 7 A795 DKH AR2633-I5 – D 57 10 7 U801 DKI FD2633-A0 – D 57 10 7 U801 DWIR FD2633-J0 – D 60 10 7 88 NBR 99035 AS 454560 40422020 IP SP B B 60 10 7 94 AU 925 AUAS 24888 40421715 IP SP B B 45,5 53,5 6,5 6 U801 DSI FQ0864-D0 – D 47 59 10 7 U801 DKI FD2729-A0 – D 48 56 7 4 88 NBR 101 ASOB 401567 – D 60 10 7 88 NBR 101 AS 12696 40421134 IP SP D B B 60 10 7 94 AU 925 AUAS 12697 40421135 IP SP B B 50 56 7 5 88 NBR 99035 AS 454564 40422021 IP SP B B 528588 NBR 101 AS 52107 A795 DKH AR2342-F5 – D 52107 U801 DKI FD2342-A0 – D 52107 U801 DWIR FD2342-H0 – D 507488 NBR 101 ASOB 50,66,55,395 AU V149 PU 6 50,675,385 FKM K664 P 624044057 – D 5210788 NBR 101 AS 5210794 AU 925 AUAS 536,56 U801 DSI FQ0039-D0 – D 537488 NBR 101 ASOB 537495 AU V149 PU 5 537494 AU 30000 PU 549334344 – D 5374,894 AU 925 AUASOB 537,8595 AU V149 PU 5 53,58588 NBR 99035 AS 454532 – D 53,66,55,395 AU V149 PU 6 53,675,385 FKM K664 P 624040959 – D 557794 AU 925 AU PS 5510788 NBR 99035 AS 5510794 AU 925 AUAS 5510794 AU 30000 AUAS 49334454 – D 5510794 AU 925 AUAS R 5510794 AU 30000 AUAS R 49334312 – D 55,66,55,395 AU V149 PU 6 55,675,385 FKM K664 P 624056947 IP B 5777 U801 DWI FD2633-H0 – D 57107 A795 DKH AR2633-I5 – D 57107 U801 DKI FD2633-A0 – D 57107 U801 DWIR FD2633-J0 – D 6010788 NBR 99035 AS 6010794 AU 925 AUAS 45,553,56,56 U801 DSI FQ0864-D0 – D 4759107 U801 DKI FD2729-A0 – D 567488 NBR 101 ASOB 401567 – D 6010788 NBR 101 AS 6010794 AU 925 AUAS 50567588 NBR 99035 AS

Pages Overview