Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

133 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 500 540 90,5 89 BI-NBR B4B210 ES 24218810 – D 540 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24131965 – D 540 179 179 BI-NBR B6B210 V 1000 24173186 – D 544,4 152,5 152,5 BI-NR B6A151 V 1000 24302825 – D 550 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24219064 – D 550 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24021863 – D 560 150 150 BI-NBR B6B210 V 1000 24096077 – D 501,7 546,2 181,1 181,1 BI-NR B6A151 V 1000 24149032 – D 508 532 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24351659 – D 510 534 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275750 – D 534 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344757 – D 534 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275908 – D 534 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49038731 – D 545 16,4 17,5 PTFE GM201 OMS-S 24199480 – D 545 16,4 17,5 PTFE B602 OMS-S PR 49038862 – D 550 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24124812 IP B 550 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24111575 – D 550 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24266458 – D 550 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24087359 – D 550 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24287922 – D 560 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24082070 – D 560 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24219068 – D 560 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24124279 – D 560 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218642 – D 570 150 150 BI-NBR B6B210 V 1000 24069252 – D 515 539 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24339493 – D 565 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24180280 – D 520 540 14,6 16 94 AU 925 TM 20 49015056 – D 544 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275716 – D 544 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344758 – D 544 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275899 – D 544 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49014937 – D 544 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49058182 – D 550 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24246917 – D 555 16,4 17,5 PTFE B602 OMS-S 24349777 – D 555 16,4 17,5 PTFE GM201 OMS-S 24198653 – D 560 29,1 32 93 AU V168 TM 20 24359770 – D 560 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24250502 – D 560 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219069 – D 560 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24098086 – D 560 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24080048 – D 560 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24096048 – D 570 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24183857 – D 570 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218644 – D 570 160 160 BI-NBR B6B210 V 1000 24339685 – D 570 160 160 BI-NR B6A151 V 1000 24121575 – D 570 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24179325 – D 580 150 150 BI-NBR B6B210 V 1000 24228623 – D 525 565 18,7 20 PTFE B602 OMS-S 49002965 – D 565 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24147763 – D 54090,589 BI-NBR B4B210 ES 24218810 – D 540145145 BI-NBR B6B210 V 100024131965 – D 540179179 BI-NBR B6B210 V 100024173186 – D 544,4152,5152,5 BI-NR B6A151 V 100024302825 – D 550100100 BI-NBR B4B210 ES 24219064 – D 550102100 BI-NBR B4B210 ES 24021863 – D 560150150 BI-NBR B6B210 V 100024096077 – D 501,7546,2181,1181,1 BI-NR B6A151 V 100024149032 – D 5085327,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24351659 – D 5347,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275750 – D 5347,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344757 – D 5347,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275908 – D 5347,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49038731 – D 54516,417,5 PTFE GM201 OMS-S 24199480 – D 54516,417,5 PTFE B602 OMS-S PR 49038862 – D 55061,560 BI-NBR B4B210 ES 24124812 IP B 5507070 BI-NBR B4B210 ES 24111575 – D 5507070 BI-NBR B4B210 ES 24266458 – D 55071,570 BI-NBR B4B210 ES 24087359 – D 55081,580 BI-NBR B4B210 ES 24287922 – D 560100100 BI-NBR B4B210 ES 24082070 – D 560100100 BI-NBR B4B210 ES 24219068 – D 560102100 BI-NBR B4B210 ES 24124279 – D 560102100 BI-NBR B4B210 ES 24218642 – D 570150150 BI-NBR B6B210 V 100024069252 – D 5397,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24339493 – D 565200200 BI-NBR B6B210 V 100024180280 – D 54014,61694 AU 925 TM 2049015056 – D 5447,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275716 – D 5447,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344758 – D 5447,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275899 – D 5447,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49014937 – D 5447,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49058182 – D 5506060 BI-NBR B4B210 ES 24246917 – D 55516,417,5 PTFE B602 OMS-S 24349777 – D 55516,417,5 PTFE GM201 OMS-S 24198653 – D 56029,13293 AU V168 TM 2024359770 – D 56061,560 BI-NBR B4B210 ES 24250502 – D 5607070 BI-NBR B4B210 ES 24219069 – D 56071,570 BI-NBR B4B210 ES 24098086 – D 5608080 BI-NBR B4B210 ES 24080048 – D 56081,580 BI-NBR B4B210 ES 24096048 – D 570100100 BI-NBR B4B210 ES 24183857 – D 570102100 BI-NBR B4B210 ES 24218644 – D 570160160 BI-NBR B6B210 V 100024339685 – D 570160160 BI-NR B6A151 V 100024121575 – D 570190190 BI-NBR B6B210 V 100024179325 – D 580150150 BI-NBR B6B210 V 100024228623 – D 56518,720 PTFE B602 OMS-S 49002965 – D 56581,580 BI-NBR B4B210 ES 24147763 – D

Pages Overview