Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

359 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Doppelt wirkende Abstreifer | Raschiatori a doppio effetto Dubbelavstrykare | Dubbelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 28 36 6 5 F357 LBH CL0042-C4 – D 36 6 5 U593 LBI FQ0023-C0 – D 36 7 4 94 AU 925 PRW 1 528538 40422073 IP SP D B B 36 7 4 92 AU 21100 PRW 1 49024429 – D 36 7,5 5 95 AU V142 PU 11 24294432 40422407 IP SP B B 36 7,5 5 94 AU 30000 PU 11 49334484 – D 36 8 4 90 NBR 109 P 8 24224430 40422305 IP SP B B 40 9 6 A795 DKB AR1536-F5 – D 30 37,6 4 4,2 PTFE B602/NBR PT 1 24275338 IP B 37,6 4 4,2 PTFE B602/FKM PT 1 24275430 – D 37,6 4 4,2 PTFE GM201/NBR PT 1 49013957 IP B 38 6,5 6 A505 LBH CL0050-C0 – D 38 6,5 6 F357 LBH CL0050-C3 – D 38 6,5 6 U593 LBI FQ0025-C1 – D 38 7 4 94 AU 925 PRW 1 530000 40422077 IP SP D B B 38 7 4 92 AU 21100 PRW 1 49032529 40422530 IP SP B B 38 7 4 94 AU 30000 PRW 1 49334321 – D 38 7,5 5 95 AU V142 PU 11 49003028 IP D B 38 8 4 90 NBR 109 P 8 24224398 40422289 IP SP B B 42 9 6 A795 DKB AR1664-F5 – D 42 9 6 U801 DKBI FD1664-E0 – D 42 9 6 U641 DKBI FD1664-E3 – D 31,5 39,5 6,5 6 A505 LBH CL0054-C0 – D 39,5 6,5 6 F357 LBH CL0054-C3 – D 39,5 6,5 6 U593 LBI FQ0027-C0 – D 44 10 7 A795 DKB AR1803-G5 – D 32 39,6 4 4,2 PTFE B602/NBR PT 1 24269656 IP B 39,6 4 4,2 PTFE B602/FKM PT 1 24275434 – D 39,6 4 4,2 PTFE GM201/FKM PT 1 24351724 – D 39,6 4 4,2 PTFE GM201/NBR PT 1 24374978 – D 40 6,5 6 A505 LBH CL0363-C0 – D 40 6,5 6 F357 LBH CL0363-C3 – D 40 6,5 6 U593 LBI FQ0568-C1 – D 40 7 4 94 AU 925 PRW 1 531403 40422088 IP SP D B B 40 7 4 92 AU 21100 PRW 1 49024428 – D 40 7 4 94 AU 30000 PRW 1 49334322 – D 40 8 4 90 NBR 109 P 8 24224429 40422304 IP SP B B 44 10 7 A795 DKB AR1870-F5 – D 44 10 7 U801 DKBI FD1870-E0 – D 44 10 7 U641 DKBI FD1870-E3 – D 34 42 6,5 6 U593 LBI FQ0285-C0 – D 35 42,6 4 4,2 PTFE B602/NBR PT 1 24275347 IP B 42,6 4 4,2 PTFE B602/FKM PT 1 24275439 IP B 43 6,5 6 A505 LBH CL0066-C1 – D 43 6,5 6 F357 LBH CL0066-C4 – D 3665 F357 LBH CL0042-C4 – D 3665 U593 LBI FQ0023-C0 – D 367494 AU 925 PRW 1 367492 AU 21100 PRW 149024429 – D 367,5595 AU V142 PU 11 367,5594 AU 30000 PU 1149334484 – D 368490 NBR 109 P 8 4096 A795 DKB AR1536-F5 – D 37,644,2 PTFE B602/NBR PT 124275338 IP B 37,644,2 PTFE B602/FKM PT 124275430 – D 37,644,2 PTFE GM201/NBR PT 149013957 IP B 386,56 A505 LBH CL0050-C0 – D 386,56 F357 LBH CL0050-C3 – D 386,56 U593 LBI FQ0025-C1 – D 387494 AU 925 PRW 1 387492 AU 21100 PRW 1 387494 AU 30000 PRW 149334321 – D 387,5595 AU V142 PU 1149003028 IP D B 388490 NBR 109 P 8 4296 A795 DKB AR1664-F5 – D 4296 U801 DKBI FD1664-E0 – D 4296 U641 DKBI FD1664-E3 – D 39,56,56 A505 LBH CL0054-C0 – D 39,56,56 F357 LBH CL0054-C3 – D 39,56,56 U593 LBI FQ0027-C0 – D 44107 A795 DKB AR1803-G5 – D 39,644,2 PTFE B602/NBR PT 124269656 IP B 39,644,2 PTFE B602/FKM PT 124275434 – D 39,644,2 PTFE GM201/FKM PT 124351724 – D 39,644,2 PTFE GM201/NBR PT 124374978 – D 406,56 A505 LBH CL0363-C0 – D 406,56 F357 LBH CL0363-C3 – D 406,56 U593 LBI FQ0568-C1 – D 407494 AU 925 PRW 1 407492 AU 21100 PRW 149024428 – D 407494 AU 30000 PRW 149334322 – D 408490 NBR 109 P 8 44107 A795 DKB AR1870-F5 – D 44107 U801 DKBI FD1870-E0 – D 44107 U641 DKBI FD1870-E3 – D 34426,56 U593 LBI FQ0285-C0 – D 42,644,2 PTFE B602/NBR PT 124275347 IP B 42,644,2 PTFE B602/FKM PT 124275439 IP B 436,56 A505 LBH CL0066-C1 – D 436,56 F357 LBH CL0066-C4 – D

Pages Overview