Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

270 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 380 340 50 51,8 BI-NBR B4B246 EK 24063609 – D 350 14 15 PTFE GM201 OMK-ES 526957 – D 350 14,5 15 PTFE GM201 OMK-S 24129082 – D 350 14,5 15 PTFE B602 OMK-S 24333123 – D 350 23,7 26 95 AU V142 TM 21 24363187 – D 350 23,7 26 93 AU V167 TMP 21 24368213 – D 350 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0215 24240361 – D 350 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0217 24245490 – D 350 30 32 93 AU V167 T 42 24375290 – D 355,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24194142 – D 355,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275530 IP B 355,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24300634 – D 355,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24311133 – D 356 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275920 – D 356 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276242 – D 356 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345150 – D 360 9,8 10 19YF / 70 A305 SPGO GS1856-V0 – D 382 358 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24358724 – D 382,6 352,6 14,5 15 PTFE GM201 OMK-S 24226330 – D 385 360,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24361089 – D 360,5 7,7 8,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49026723 – D 386,5 362,5 7,6 8,1 PTFE GM201 / FKM OMK-E 24374013 – D 390 350 35 36 90 NBR 109 N 1 17226 – D 350 40 41,5 BI-NBR B4B246 EK 24096917 – D 350 50 51,8 BI-NBR B4B246 EK 24091905 – D 360 14,5 15 PTFE GM201 OMK-S 24175268 IP B 360 14,5 15 PTFE GM201 OMK-S 24258069 – D 360 14,5 15 PTFE B602 OMK-S 24338621 – D 360 22 23 94 AU 925 AUN 100 103854 – D 365,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24145902 IP B 365,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275528 – D 365,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348309 IP B 366 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275922 – D 366 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276244 – D 366 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345151 – D 375 10,5 11 31BF / 70 A305 SPGC GS1119-F0 – D 395 370,5 7,7 8,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49023945 IP B 370,5 8,1 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 49020721 – D 400 354 25 4 88 NBR 101 T MF 15736 – D 360 20 21 90 NBR 109 N 1 17228 – D 360 28 29 94 AU 925 NA 300 21846 – D 360 29,1 32 95 AU V142 TM 21 24368177 – D 360 30,5 32 80 NBR B246 Seal Set 0215 24142970 – D 360 30,5 32 80 NBR B246 Seal Set 0217 24245491 – D 360 40 41,5 BI-NBR B4B246 EK 24061431 IP B 360 50 51,8 BI-NBR B4B246 EK 24062353 IP B 370 14,5 15 PTFE GM201 OMK-S 24096117 IP B 370 14,5 15 PTFE B602 OMK-S 24301151 – D 370 14,5 15 PTFE C104 OMK-S 49037710 – D 370 20 21 94 AU 925 NA 300 21847 – D 3405051,8 BI-NBR B4B246 EK 24063609 – D 3501415 PTFE GM201 OMK-ES 526957 – D 35014,515 PTFE GM201 OMK-S 24129082 – D 35014,515 PTFE B602 OMK-S 24333123 – D 35023,72695 AU V142 TM 2124363187 – D 35023,72693 AU V167 TMP 2124368213 – D 350252680 NBR B246 Seal Set 021524240361 – D 350252680 NBR B246 Seal Set 021724245490 – D 350303293 AU V167 T 4224375290 – D 355,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24194142 – D 355,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275530 IP B 355,57,78,1 PTFE GM201 / FKM OMK-MR 24300634 – D 355,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24311133 – D 3567,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275920 – D 3567,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276242 – D 3567,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345150 – D 3609,810 19YF / 70 A305 SPGO GS1856-V0 – D 3823587,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24358724 – D 382,6352,614,515 PTFE GM201 OMK-S 24226330 – D 360,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24361089 – D 360,57,78,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49026723 – D 386,5362,57,68,1 PTFE GM201 / FKM OMK-E 24374013 – D 350353690 NBR 109 N 117226 – D 3504041,5 BI-NBR B4B246 EK 24096917 – D 3505051,8 BI-NBR B4B246 EK 24091905 – D 36014,515 PTFE GM201 OMK-S 24175268 IP B 36014,515 PTFE GM201 OMK-S 24258069 – D 36014,515 PTFE B602 OMK-S 24338621 – D 360222394 AU 925 AUN 100103854 – D 365,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24145902 IP B 365,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275528 – D 365,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24348309 IP B 3667,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275922 – D 3667,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276244 – D 3667,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345151 – D 37510,511 31BF / 70 A305 SPGC GS1119-F0 – D 370,57,78,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49023945 IP B 370,58,18,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 49020721 – D 35425488 NBR 101 T MF 15736 – D 360202190 NBR 109 N 117228 – D 360282994 AU 925 NA 30021846 – D 36029,13295 AU V142 TM 2124368177 – D 36030,53280 NBR B246 Seal Set 021524142970 – D 36030,53280 NBR B246 Seal Set 021724245491 – D 3604041,5 BI-NBR B4B246 EK 24061431 IP B 3605051,8 BI-NBR B4B246 EK 24062353 IP B 37014,515 PTFE GM201 OMK-S 24096117 IP B 37014,515 PTFE B602 OMK-S 24301151 – D 37014,515 PTFE C104 OMK-S 49037710 – D 370202194 AU 925 NA 30021847 – D

Pages Overview