Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

371 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Doppelt wirkende Abstreifer | Raschiatori a doppio effetto Dubbelavstrykare | Dubbelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 290 315 22,5 16 85 NBR B247 P 9 24224938 – D 295 310 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24355389 – D 319,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24359585 – D 300 315 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24354801 – D 316 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24275376 – D 316 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24275468 – D 316 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24374010 – D 316 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49043075 IP B 325 22,5 16 85 NBR B247 P 9 24173146 IP B 333 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24348115 – D 333 18,4 8,1 PTFE B602/FKM PT 2 24356968 – D 308 324 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24300816 – D 310 325 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24357280 – D 326 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24348310 – D 326 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49009461 IP B 326 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24346809 – D 340 27 18 85 NBR B247 P 9 24224922 – D 315 330 13 6,5 85 NBR B247 P 8 527673 – D 331 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49041473 – D 320 335 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24355390 – D 336 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24296543 IP B 336 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24342120 – D 336 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24351378 – D 336 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49010398 IP B 350 27 18 85 NBR B247 P 9 24224937 IP B 353 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 524609 – D 325 341 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 49003806 – D 330 346 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49004619 – D 346 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24334734 IP B 360 27 18 85 NBR B247 P 9 24146278 IP B 330,2 363,2 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24358312 – D 335 350 13 6,5 85 NBR B247 P 8 49017614 – D 351 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49008975 IP B 340 355 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24354802 – D 356 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24338668 – D 356 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24345965 – D 356 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24351898 – D 370 27 18 85 NBR B247 P 9 24224930 – D 373 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 526102 – D 373 18,4 8,1 PTFE B602/FKM PT 2 24358735 – D 345 361 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24367127 – D 350 365 13 6,5 85 NBR B247 P 8 24367045 – D 366 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24342121 – D 366 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24351703 – D 366 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24338259 – D 380 27 18 85 NBR B247 P 9 24147758 IP B 383 18,4 8,1 PTFE B602/NBR PT 2 24337999 – D 383 18,4 8,1 PTFE B602/FKM PT 2 49027323 – D 354 370 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24370685 – D 355 370 13 6,5 85 NBR B247 P 8 49017597 – D 29031522,51685 NBR B247 P 924224938 – D 310136,585 NBR B247 P 824355389 – D 319,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224359585 – D 315136,585 NBR B247 P 824354801 – D 3161111,5 PTFE B602/NBR PT 124275376 – D 3161111,5 PTFE B602/FKM PT 124275468 – D 3161111,5 PTFE GM201/FKM PT 124374010 – D 3161111,5 PTFE GM201/NBR PT 149043075 IP B 32522,51685 NBR B247 P 924173146 IP B 33318,48,1 PTFE B602/NBR PT 224348115 – D 33318,48,1 PTFE B602/FKM PT 224356968 – D 3083241111,5 PTFE B602/NBR PT 124300816 – D 325136,585 NBR B247 P 824357280 – D 3261111,5 PTFE B602/FKM PT 124348310 – D 3261111,5 PTFE GM201/NBR PT 149009461 IP B 3261111,5 PTFE B602/NBR PT 124346809 – D 340271885 NBR B247 P 924224922 – D 330136,585 NBR B247 P 8527673 – D 3311111,5 PTFE GM201/NBR PT 149041473 – D 335136,585 NBR B247 P 824355390 – D 3361111,5 PTFE B602/NBR PT 124296543 IP B 3361111,5 PTFE B602/FKM PT 124342120 – D 3361111,5 PTFE GM201/FKM PT 124351378 – D 3361111,5 PTFE GM201/NBR PT 149010398 IP B 350271885 NBR B247 P 924224937 IP B 35318,48,1 PTFE B602/NBR PT 2524609 – D 3253411111,5 PTFE B602/NBR PT 149003806 – D 3461111,5 PTFE GM201/NBR PT 149004619 – D 3461111,5 PTFE B602/NBR PT 124334734 IP B 360271885 NBR B247 P 924146278 IP B 330,2363,218,48,1 PTFE B602/NBR PT 224358312 – D 350136,585 NBR B247 P 849017614 – D 3511111,5 PTFE GM201/NBR PT 149008975 IP B 355136,585 NBR B247 P 824354802 – D 3561111,5 PTFE B602/NBR PT 124338668 – D 3561111,5 PTFE B602/FKM PT 124345965 – D 3561111,5 PTFE GM201/FKM PT 124351898 – D 370271885 NBR B247 P 924224930 – D 37318,48,1 PTFE B602/NBR PT 2526102 – D 37318,48,1 PTFE B602/FKM PT 224358735 – D 3453611111,5 PTFE B602/NBR PT 124367127 – D 365136,585 NBR B247 P 824367045 – D 3661111,5 PTFE B602/FKM PT 124342121 – D 3661111,5 PTFE GM201/FKM PT 124351703 – D 3661111,5 PTFE B602/NBR PT 124338259 – D 380271885 NBR B247 P 924147758 IP B 38318,48,1 PTFE B602/NBR PT 224337999 – D 38318,48,1 PTFE B602/FKM PT 249027323 – D 3543701111,5 PTFE B602/NBR PT 124370685 – D 355370136,585 NBR B247 P 849017597 – D

Pages Overview