Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

142 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 706 760 230 230 BI-NBR B6B210 V 1000 528900 – D 708 758 177 177 BI-NR B6A151 V 1000 533685 – D 709,5 759,5 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24250895 – D 710 737,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275705 – D 737,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344776 – D 737,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275888 – D 750 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S PR 49017446 – D 750 29,1 32 93 AU V168 TM 20 24359780 – D 750 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24195814 – D 750 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24238814 – D 750 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24074993 – D 750 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219121 – D 750 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24082443 – D 750 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24218679 – D 750 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24219122 – D 750 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24219245 – D 750 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24071177 – D 750 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24218849 – D 750 90,5 89 BI-NBR B4B210 ES 24129422 – D 750 143 143 BI-NBR B6B210 V 1000 24363082 – D 750 170 170 BI-NBR B6B210 V 1000 24370546 – D 760 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24114586 – D 760 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24186413 – D 760 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218680 – D 760 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218851 – D 760 129 129 BI-NBR B6B210 V 1000 24358000 – D 760 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24099757 – D 760 230 230 BI-NBR B6B210 V 1000 24227204 – D 760 230 230 BI-NR B6A151 V 1000 24373181 – D 711,2 749,3 154,9 154,9 BI-NBR B6B210 V 1000 24144242 – D 751,2 155,4 155,4 BI-NBR B6B210 V 1000 24350752 – D 751,2 175 175 BI-NBR B6B210 V 1000 24078717 – D 762 224 224 BI-NBR B6B210 V 1000 24289652 – D 718 758 158 158 BI-NR B6A151 V 1000 24300575 – D 719 769 177 177 BI-NR B6A151 V 1000 24295158 – D 720 745 18,2 20 93 AU V168 TM 20 49004523 – D 745 18,2 20 94 AU 925 TM 20 49054686 – D 747,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275712 – D 747,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344777 – D 747,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275895 – D 747,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49054628 IP B 760 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S 24224754 – D 760 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S PR 49004522 – D 760 29,1 32 93 AU V168 TM 20 24359781 – D 760 30 32 80 NBR B246 Seal Set 0216 24361403 – D 760 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219123 – D 760 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24218681 – D 760 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24187283 – D 760 143 143 BI-NBR B6B210 V 1000 24290043 – D 760 158 158 BI-NBR B6B210 V 1000 24306127 – D 706760230230 BI-NBR B6B210 V 1000528900 – D 708758177177 BI-NR B6A151 V 1000533685 – D 709,5759,5200200 BI-NBR B6B210 V 100024250895 – D 737,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275705 – D 737,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344776 – D 737,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275888 – D 75018,720 PTFE GM201 OMS-S PR 49017446 – D 75029,13293 AU V168 TM 2024359780 – D 7506060 BI-NBR B4B210 ES 24195814 – D 75061,560 BI-NBR B4B210 ES 24238814 – D 7507070 BI-NBR B4B210 ES 24074993 – D 7507070 BI-NBR B4B210 ES 24219121 – D 75071,570 BI-NBR B4B210 ES 24082443 – D 75071,570 BI-NBR B4B210 ES 24218679 – D 7508080 BI-NBR B4B210 ES 24219122 – D 7508080 BI-NBR B4B210 ES 24219245 – D 75081,580 BI-NBR B4B210 ES 24071177 – D 75081,580 BI-NBR B4B210 ES 24218849 – D 75090,589 BI-NBR B4B210 ES 24129422 – D 750143143 BI-NBR B6B210 V 100024363082 – D 750170170 BI-NBR B6B210 V 100024370546 – D 760100100 BI-NBR B4B210 ES 24114586 – D 760100100 BI-NBR B4B210 ES 24186413 – D 760102100 BI-NBR B4B210 ES 24218680 – D 760102100 BI-NBR B4B210 ES 24218851 – D 760129129 BI-NBR B6B210 V 100024358000 – D 760190190 BI-NBR B6B210 V 100024099757 – D 760230230 BI-NBR B6B210 V 100024227204 – D 760230230 BI-NR B6A151 V 100024373181 – D 749,3154,9154,9 BI-NBR B6B210 V 100024144242 – D 751,2155,4155,4 BI-NBR B6B210 V 100024350752 – D 751,2175175 BI-NBR B6B210 V 100024078717 – D 762224224 BI-NBR B6B210 V 100024289652 – D 718758158158 BI-NR B6A151 V 100024300575 – D 719769177177 BI-NR B6A151 V 100024295158 – D 74518,22093 AU V168 TM 2049004523 – D 74518,22094 AU 925 TM 2049054686 – D 747,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275712 – D 747,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344777 – D 747,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275895 – D 747,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49054628 IP B 76018,720 PTFE GM201 OMS-S 24224754 – D 76018,720 PTFE GM201 OMS-S PR 49004522 – D 76029,13293 AU V168 TM 2024359781 – D 760303280 NBR B246 Seal Set 021624361403 – D 7607070 BI-NBR B4B210 ES 24219123 – D 76071,570 BI-NBR B4B210 ES 24218681 – D 7608080 BI-NBR B4B210 ES 24187283 – D 760143143 BI-NBR B6B210 V 100024290043 – D 760158158 BI-NBR B6B210 V 100024306127 – D

Pages Overview