Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

280 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 740 700 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24137458 – D 705 16,4 17,5 PTFE GM201 OMK-ES 24378497 – D 705 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24224731 – D 705 17 17,5 PTFE C104 OMK-S 49027858 – D 712 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275510 – D 712 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275664 – D 712 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349465 – D 712 9 9,5 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49023950 IP B 712,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276003 – D 712,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276347 – D 712,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345186 – D 750 710 18,7 20 PTFE GM201 OMK-ES 49011384 – D 710 24,9 26,5 93 AU V168 TMP 21 24368223 – D 710 25 26,5 80 NBR B246 Seal Set 0215 24294439 – D 710 25 26,5 80 NBR B246 Seal Set 0217 24289980 – D 710 40 41,5 BI-NBR B4B210 EK 24105848 – D 710 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24080694 – D 715 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24191361 – D 722 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275514 – D 722 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275663 – D 722 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349466 – D 722,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276005 – D 722,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276349 – D 722,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345187 – D 760 710 62,5 64,5 BI-NBR B4B210 EK 24339524 – D 720 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24224718 – D 732 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275508 – D 732 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275679 – D 732 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349467 – D 732,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276007 – D 732,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276351 – D 732,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345188 – D 762 734 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24370578 – D 768 740,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24357894 – D 770 730 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24146978 – D 730 19,5 20 PTFE B602 OMK-S 24310590 – D 742 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275503 – D 742 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275644 – D 742 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349468 – D 742,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276009 – D 742,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276353 – D 742,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345189 – D 775 735 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24377268 – D 780 740 19,5 20 PTFE GM201 OMK-S 24224727 – D 752 9 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275512 – D 752 9 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275662 – D 752 9 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349469 – D 752,7 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276011 – D 752,7 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276355 – D 752,7 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345190 – D 7005051,8 BI-NBR B4B210 EK 24137458 – D 70516,417,5 PTFE GM201 OMK-ES 24378497 – D 7051717,5 PTFE GM201 OMK-S 24224731 – D 7051717,5 PTFE C104 OMK-S 49027858 – D 71299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275510 – D 71299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275664 – D 71299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349465 – D 71299,5 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49023950 IP B 712,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276003 – D 712,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276347 – D 712,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345186 – D 71018,720 PTFE GM201 OMK-ES 49011384 – D 71024,926,593 AU V168 TMP 2124368223 – D 7102526,580 NBR B246 Seal Set 021524294439 – D 7102526,580 NBR B246 Seal Set 021724289980 – D 7104041,5 BI-NBR B4B210 EK 24105848 – D 7105051,8 BI-NBR B4B210 EK 24080694 – D 7151717,5 PTFE GM201 OMK-S 24191361 – D 72299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275514 – D 72299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275663 – D 72299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349466 – D 722,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276005 – D 722,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276349 – D 722,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345187 – D 71062,564,5 BI-NBR B4B210 EK 24339524 – D 72019,520 PTFE GM201 OMK-S 24224718 – D 73299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275508 – D 73299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275679 – D 73299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349467 – D 732,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276007 – D 732,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276351 – D 732,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345188 – D 76273499,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24370578 – D 768740,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24357894 – D 73019,520 PTFE GM201 OMK-S 24146978 – D 73019,520 PTFE B602 OMK-S 24310590 – D 74299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275503 – D 74299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275644 – D 74299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349468 – D 742,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276009 – D 742,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276353 – D 742,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345189 – D 77573519,520 PTFE GM201 OMK-S 24377268 – D 74019,520 PTFE GM201 OMK-S 24224727 – D 75299,5 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275512 – D 75299,5 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275662 – D 75299,5 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349469 – D 752,78,79,5 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276011 – D 752,78,79,5 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276355 – D 752,78,79,5 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345190 – D

Pages Overview