Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

59 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 45 60 10 11 94 U801 IDI FU0577-F0 – D 60 10 11 90 NBR 109 N 100 35153 40421745 IP SP B B 60 10 11 80 NBR 878 NI 250 18399 IP B 60 10 11 94 AU 925 NI 300 18764 40421587 IP SP B B 60 10 11 80 NBR 878 NI 400 24489 IP B 60 10 11 95 AU V142 T 20 24187204 40422192 IP SP B B 60 10 11 95 AU V142 T 22 24250835 40422354 IP SP B B 60 11,5 12,5 94 AU 925 NI 300 381990 – D 60 16,5 16,5 BI-NBR B3B246 ES 24062175 IP B 60 16,5 16,5 BI-FKM B3K674 ESV 24149108 IP B 60 22,5 22,5 BI-NBR B3B246 ES 24070189 IP B 60 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24138993 IP B 60 25 25 BI-NBR B3B246 ES 24327285 IP B 60 25 25 BI-FKM B3K674 ESV 24220001 – D 60,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5045-V6 – D 60,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178443 IP B 60,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24334150 – D 60,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24101569 IP B 60,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24332693 – D 60,1 5,9 6,3 95 AU V142 SYPRIM SM 24355139 0536-355.139 IP – B B 60,5 6 6,3 U641 / 12NM HBY FQ0254-F6 – D 60,5 6 6,3 U801 / 12NM HBY FQ0254-F5 – D 61 10 11 94 U801 IDI FU0579-F0 – D 61 12 13 94 U801 IDI FU0580-F0 – D 63 10 11 94 AU 925 AUN 1 14192 40421178 IP SP B B 63 10 11 90 NBR 109 N 1 16673 40421471 IP SP B B 65 8,5 2,5 88 NBR 101 H MF 10244 40421062 IP SP B B 65 9,3 PTFE F52902 TFW 182 – D 65 10 11 94 AU 925 AUN 1 14188 40421177 IP SP B B 65 10 11 90 NBR 109 N 1 16674 40421472 IP SP B B 65 12 13 94 AU 925 AUN 100 35601 40421746 IP SP B B 65 12 13 90 NBR 109 N 100 16693 40421475 IP SP B B 65 12 13 80 NBR 878 NI 250 18400 – D 65 12 13 94 AU 925 NI 300 21339 – D 65 12 13 80 NBR 878 NI 400 24541 – D 65 31 31 MAI-PT C9T003 DMS 24293259 – D 70 12 3 88 NBR 101 H OF 10247 40421063 IP SP B B 70 12 13 94 AU 925 AUN 1 14191 – D 70 12 13 90 NBR 109 N 1 16676 – D 75 8 2 88 NBR 101 H OF 10246 – D 46 52 4,4 4,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2044-F0 – D 56 7,3 8 92 AU 21100 LF 300 49024504 – D 60101194 U801 IDI FU0577-F0 – D 60101190 NBR 109 N 100 60101180 NBR 878 NI 25018399 IP B 60101194 AU 925 NI 300 60101180 NBR 878 NI 40024489 IP B 60101195 AU V142 T 20 60101195 AU V142 T 22 6011,512,594 AU 925 NI 300381990 – D 6016,516,5 BI-NBR B3B246 ES 24062175 IP B 6016,516,5 BI-FKM B3K674 ESV 24149108 IP B 6022,522,5 BI-NBR B3B246 ES 24070189 IP B 6022,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24138993 IP B 602525 BI-NBR B3B246 ES 24327285 IP B 602525 BI-FKM B3K674 ESV 24220001 – D 60,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5045-V6 – D 60,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178443 IP B 60,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24334150 – D 60,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24101569 IP B 60,15,96,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24332693 – D 60,15,96,395 AU V142 SYPRIM SM 60,566,3 U641 / 12NM HBY FQ0254-F6 – D 60,566,3 U801 / 12NM HBY FQ0254-F5 – D 61101194 U801 IDI FU0579-F0 – D 61121394 U801 IDI FU0580-F0 – D 63101194 AU 925 AUN 1 63101190 NBR 109 N 1 658,52,588 NBR 101 H MF 659,3 PTFE F52902 TFW 182 – D 65101194 AU 925 AUN 1 65101190 NBR 109 N 1 65121394 AU 925 AUN 100 65121390 NBR 109 N 100 65121380 NBR 878 NI 25018400 – D 65121394 AU 925 NI 30021339 – D 65121380 NBR 878 NI 40024541 – D 653131 MAI-PT C9T003 DMS 24293259 – D 7012388 NBR 101 H OF 70121394 AU 925 AUN 114191 – D 70121390 NBR 109 N 116676 – D 758288 NBR 101 H OF 10246 – D 524,44,7 31BF / 70 A305 SPNC GS2044-F0 – D 567,3892 AU 21100 LF 30049024504 – D

Pages Overview