Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

140 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 650 700 150 150 BI-NBR B6B210 V 1000 24349319 – D 700 200 200 BI-NR B6A151 V 1000 24328457 – D 654,1 704,9 203 203 BI-NBR B6B210 V 1000 24145955 – D 655 690 16,4 17,5 PTFE GM201 OMS-S 24374060 – D 660 685 18,2 20 94 AU 925 TM 20 49064940 – D 687,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275704 – D 687,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344771 – D 687,3 8,7 9,5 PTFE C104 / FKM OMS-MR 49030808 – D 687,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275889 – D 695 16,4 17,5 PTFE GM201 OMS-S 24377265 – D 700 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219103 – D 700 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24218665 – D 700 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24219104 – D 700 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24218666 – D 700 175,1 175,1 BI-NBR B6B210 V 1000 24312114 – D 710 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24197590 – D 710 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24219106 – D 710 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218668 – D 710 230 230 BI-NR B6A151 V 1000 24103429 – D 712 198 198 BI-NBR B6B210 V 1000 24073266 – D 670 695 18,2 20 93 AU V168 TM 20 24359552 – D 697,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275713 – D 697,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344772 – D 697,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275896 – D 697,3 8,7 9,5 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49017644 – D 705 16,4 17,5 PTFE B602 OMS-S 24367550 – D 705 16,4 17,5 PTFE GM201 OMS-S 24224741 – D 710 24,9 26 93 AU V168 TMP 20 24368259 – D 710 25 26,5 80 NBR B246 Seal Set 0216 24293600 – D 710 29,1 32 93 AU V168 TM 20 24359779 – D 710 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24071181 – D 714 199,9 199,9 BI-NBR B6B210 V 1000 24175477 – D 720 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24176117 – D 720 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24219108 – D 720 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218670 – D 720 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218842 – D 720 142 142 BI-NBR B6B210 V 1000 24346269 – D 720 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24081923 – D 673,1 700,4 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24370576 – D 675 725 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24103976 – D 725 230 230 BI-NBR B6B210 V 1000 24295867 – D 680 705 18,2 20 94 AU 925 TM 20 49066484 – D 707,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24269482 – D 707,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344773 – D 707,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275906 – D 710 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24348073 – D 715 16,4 17,5 PTFE GM201 OMS-S 24238543 – D 715 16,4 17,5 PTFE GM201 OMS-S PR 49026183 – D 720 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219109 – D 720 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24218671 – D 700150150 BI-NBR B6B210 V 100024349319 – D 700200200 BI-NR B6A151 V 100024328457 – D 654,1704,9203203 BI-NBR B6B210 V 100024145955 – D 65569016,417,5 PTFE GM201 OMS-S 24374060 – D 68518,22094 AU 925 TM 2049064940 – D 687,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275704 – D 687,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344771 – D 687,38,79,5 PTFE C104 / FKM OMS-MR 49030808 – D 687,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275889 – D 69516,417,5 PTFE GM201 OMS-S 24377265 – D 7007070 BI-NBR B4B210 ES 24219103 – D 70071,570 BI-NBR B4B210 ES 24218665 – D 7008080 BI-NBR B4B210 ES 24219104 – D 70081,580 BI-NBR B4B210 ES 24218666 – D 700175,1175,1 BI-NBR B6B210 V 100024312114 – D 7108080 BI-NBR B4B210 ES 24197590 – D 710100100 BI-NBR B4B210 ES 24219106 – D 710102100 BI-NBR B4B210 ES 24218668 – D 710230230 BI-NR B6A151 V 100024103429 – D 712198198 BI-NBR B6B210 V 100024073266 – D 69518,22093 AU V168 TM 2024359552 – D 697,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275713 – D 697,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344772 – D 697,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275896 – D 697,38,79,5 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49017644 – D 70516,417,5 PTFE B602 OMS-S 24367550 – D 70516,417,5 PTFE GM201 OMS-S 24224741 – D 71024,92693 AU V168 TMP 2024368259 – D 7102526,580 NBR B246 Seal Set 021624293600 – D 71029,13293 AU V168 TM 2024359779 – D 71081,580 BI-NBR B4B210 ES 24071181 – D 714199,9199,9 BI-NBR B6B210 V 100024175477 – D 720100100 BI-NBR B4B210 ES 24176117 – D 720100100 BI-NBR B4B210 ES 24219108 – D 720102100 BI-NBR B4B210 ES 24218670 – D 720102100 BI-NBR B4B210 ES 24218842 – D 720142142 BI-NBR B6B210 V 100024346269 – D 720200200 BI-NBR B6B210 V 100024081923 – D 673,1700,48,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24370576 – D 725100100 BI-NBR B4B210 ES 24103976 – D 725230230 BI-NBR B6B210 V 100024295867 – D 70518,22094 AU 925 TM 2049066484 – D 707,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24269482 – D 707,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344773 – D 707,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275906 – D 7106060 BI-NBR B4B210 ES 24348073 – D 71516,417,5 PTFE GM201 OMS-S 24238543 – D 71516,417,5 PTFE GM201 OMS-S PR 49026183 – D 7207070 BI-NBR B4B210 ES 24219109 – D 72071,570 BI-NBR B4B210 ES 24218671 – D

Pages Overview