Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

325 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Einfach wirkende Abstreifer | Raschiatori a semplice effetto Enkelverkande avstrykare | Enkelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 18 28 10 7 88 NBR 101 AS 12665 40421124 IP SP B B 28 10 7 94 AU 925 AUAS 12666 40421125 IP SP B B 30 9 6 U801 DKI FD0815-A0 – D 20 26 7 4 88 NBR 101 AS 101411 40421835 IP SP D B B 28 5 3,5 88 NBR 99035 AS 454492 40422005 IP SP B B 28 5 3,5 94 AU 925 AUAS 12668 40421126 126680 IP SP – D B B 28 6 5 U801 DSI FQ0014-D0 – D 28 7 4 88 NBR 101 ASOB 86181 40421794 IP SP B B 28 7 4 95 AU V149 PU 5 24314503 40422430 IP SP B B 28 7 4,8 94 AU 925 AUASOB 336667 40421915 IP SP D B B 28 7,8 5 95 AU V149 PU 5 24312946 40422426 IP SP B B 28,6 6,5 5,3 95 AU V149 PU 6 24004784 40422091 IP SP B B 28,6 7 5,3 85 FKM K664 P 6 24038859 IP B 30 6 4 88 NBR 99035 AS 454493 40422006 IP SP B B 30 6 4 94 AU 925 AUAS 32064 40421740 IP SP B B 30 10 7 88 NBR 99035 AS 454498 40422007 IP SP D B B 30 10 7 94 AU 925 AUAS 12670 40421127 IP SP B B 32 9 6 A795 DKH AR0995-F5 – D 32 9 6 U801 DKI FD0995-A0 – D 21 28 5,5 3,5 88 NBR 101 AS 24825 40421702 IP SP D B B 22 28 8 5 88 NBR 99035 AS 454499 40422008 IP SP D B B 30 7 4 88 NBR 101 ASOB 86182 40421795 IP SP B B 30 7 4 95 AU V149 PU 5 24314505 40422431 IP SP B B 30 7 4,8 94 AU 925 AUASOB 336666 40421914 IP SP B B 30 7,8 5 95 AU V149 PU 5 24314506 – D 30,6 6,5 5,3 95 AU V149 PU 6 24004788 40422092 IP SP B B 32 10 7 88 NBR 99035 AS 454500 40422009 IP SP B B 32 10 7 94 AU 925 AUAS 12672 40421128 IP SP B B 35 8 5 88 NBR 99035 AS 454520 40422010 IP SP B B 22,4 30,4 6 5 U801 DSI FQ0016-D0 – D 34,4 9 6 A795 DKH AR1203-G5 – D 34,4 9 6 U801 DKI FD1203-A0 – D 23 31 7 4 88 NBR 101 ASOB 401505 – D 23,5 31,5 6 5 U801 DSI FQ0017-D0 – D 24 32 7 4 88 NBR 101 ASOB 407321 40421957 IP SP B B 2810788 NBR 101 AS 2810794 AU 925 AUAS 3096 U801 DKI FD0815-A0 – D 267488 NBR 101 AS 2853,588 NBR 99035 AS 2853,594 AU 925 AUAS 2865 U801 DSI FQ0014-D0 – D 287488 NBR 101 ASOB 287495 AU V149 PU 5 2874,894 AU 925 AUASOB 287,8595 AU V149 PU 5 28,66,55,395 AU V149 PU 6 28,675,385 FKM K664 P 624038859 IP B 306488 NBR 99035 AS 306494 AU 925 AUAS 3010788 NBR 99035 AS 3010794 AU 925 AUAS 3296 A795 DKH AR0995-F5 – D 3296 U801 DKI FD0995-A0 – D 21285,53,588 NBR 101 AS 288588 NBR 99035 AS 307488 NBR 101 ASOB 307495 AU V149 PU 5 3074,894 AU 925 AUASOB 307,8595 AU V149 PU 524314506 – D 30,66,55,395 AU V149 PU 6 3210788 NBR 99035 AS 3210794 AU 925 AUAS 358588 NBR 99035 AS 30,465 U801 DSI FQ0016-D0 – D 34,496 A795 DKH AR1203-G5 – D 34,496 U801 DKI FD1203-A0 – D 23317488 NBR 101 ASOB 401505 – D 23,531,565 U801 DSI FQ0017-D0 – D 24327488 NBR 101 ASOB

Pages Overview