Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

65 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 55 65 12 13 94 AU 925 NI 300 21361 40421626 IP SP B B 65,7 4 4,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24262488 IP B 65,7 4 4,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344722 – D 65,7 4 4,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24262485 – D 67 5,8 PTFE F52902 TFW 208 – D 67 8,7 9,6 95 AU V142 T 20 24374139 – D 67 10 10,6 70 NBR B209 S 8 24007510 IP B 67 10 11 95 AU V142 T 20 24261225 – D 68 6,5 7,5 90 NBR 109 N 1 16783 40421484 IP SP B B 68 10 11 U801 / S813 UNI FU1995-M1 – D 70 7,5 8,5 90 NBR 109 N 1 16784 40421485 IP SP B B 70 9 10 94 U801 IDI FU0700-F0 – D 70 10 11 94 U801 IDI FU0701-F0 – D 70 10 11 94 AU 925 NI 300 18766 40421589 IP SP B B 70 10 11 95 AU V142 T 20 24238292 40422325 IP SP B B 70 11,4 13 95 AU V142 T 20 24187209 40422197 IP SP B B 70 11,4 13 95 AU V142 T 22 24250841 40422358 IP SP B B 70 12 13 94 AU 925 AUN 100 14363 40421220 IP SP D B B 70 12 13 80 NBR 878 NI 250 18406 – D D 70 12 13 94 AU 925 NI 300 21364 40421627 IP SP B B 70 16,5 16,5 BI-NBR B3B246 ES 24063126 IP B 70 16,5 16,5 BI-FKM B3K674 ESV 24194608 – D 70 22,5 22,5 BI-NBR B3B246 ES 24070191 IP B 70 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24129136 – D 70,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178445 IP B 70,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24245798 – D 70,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131212 IP B 70,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49023488 IP B 70,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49019333 – D 70,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49014635 – D 70,5 6 6,3 U641 / 12NM HBY FQ0256-F5 – D 70,5 6 6,3 U801 / 12NM HBY FQ0256-F4 – D 70,5 6 6,3 UH05 / 12NM HBY FQ0256-F7 – D 71 10 11 94 U801 IDI FU0703-F0 – D 71 12 13 94 U801 IDI FU0704-F0 – D 75 10 11 94 AU 925 AUN 1 14227 40421182 IP SP B B 75 10 11 90 NBR 109 N 1 16778 40421483 IP SP B B 75 12 13 94 AU 925 AUN 100 14364 40421221 IP SP B B 75 12 13 94 U801 IDI FU0708-F0 – D 75 12 13 90 NBR 109 N 100 17674 40421533 IP SP B B 75 12 13 80 NBR 878 NI 250 18407 – D 75 12 13 94 AU 925 NI 300 21365 – D 65121394 AU 925 NI 300 65,744,2 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24262488 IP B 65,744,2 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344722 – D 65,744,2 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24262485 – D 675,8 PTFE F52902 TFW 208 – D 678,79,695 AU V142 T 2024374139 – D 671010,670 NBR B209 S 824007510 IP B 67101195 AU V142 T 2024261225 – D 686,57,590 NBR 109 N 1 681011 U801 / S813 UNI FU1995-M1 – D 707,58,590 NBR 109 N 1 7091094 U801 IDI FU0700-F0 – D 70101194 U801 IDI FU0701-F0 – D 70101194 AU 925 NI 300 70101195 AU V142 T 20 7011,41395 AU V142 T 20 7011,41395 AU V142 T 22 70121394 AU 925 AUN 100 70121380 NBR 878 NI 25018406 – D D 70121394 AU 925 NI 300 7016,516,5 BI-NBR B3B246 ES 24063126 IP B 7016,516,5 BI-FKM B3K674 ESV 24194608 – D 7022,522,5 BI-NBR B3B246 ES 24070191 IP B 7022,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24129136 – D 70,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178445 IP B 70,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24245798 – D 70,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24131212 IP B 70,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49023488 IP B 70,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49019333 – D 70,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49014635 – D 70,566,3 U641 / 12NM HBY FQ0256-F5 – D 70,566,3 U801 / 12NM HBY FQ0256-F4 – D 70,566,3 UH05 / 12NM HBY FQ0256-F7 – D 71101194 U801 IDI FU0703-F0 – D 71121394 U801 IDI FU0704-F0 – D 75101194 AU 925 AUN 1 75101190 NBR 109 N 1 75121394 AU 925 AUN 100 75121394 U801 IDI FU0708-F0 – D 75121390 NBR 109 N 100 75121380 NBR 878 NI 25018407 – D 75121394 AU 925 NI 30021365 – D

Pages Overview