Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

272 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 430 405,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24274578 IP B 405,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275683 – D 405,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349354 – D 406 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275941 – D 406 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276262 – D 406 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345155 – D 435 410,5 7,7 8,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49023946 IP B 440 400 20 21 90 NBR 109 N 1 17234 1723400 IP – D D 400 40 41,5 BI-NBR B4B210 EK 24088254 – D 400 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24220081 – D 405 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24209080 – D 415,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24194521 – D 415,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275478 – D 415,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349355 – D 416 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275943 – D 416 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276264 – D 416 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24354843 – D 450 380 20 8 88 NBR 101 T OF 15753 – D 410 24 4 88 NBR 101 T OF 15754 – D 410 30 32 80 NBR B246 Seal Set 0215 24245119 – D 410 30 32 80 NBR B246 Seal Set 0217 24245493 – D 410 40 41,5 BI-NBR B4B210 EK 24108468 IP B 410 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24220082 – D 415 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24141888 – D 415 17 17,5 PTFE B602 OMK-S 24338025 – D 420 15 16 90 NBR 109 N 1 17239 – D 420 23,7 26 95 AU V142 TM 21 24368180 – D 420 23,7 26 93 AU V167 TMP 21 24368216 – D 420 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0215 24245122 – D 420 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0217 24240357 – D 425,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24269426 – D 425,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275678 – D 425,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349356 – D 426 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275945 – D 426 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276266 – D 426 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345157 – D 452 427,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24359162 – D 453 429 7,6 8,1 PTFE GM201 / FKM OMK-E 49030890 – D 455 420 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24235223 – D 457,2 432,7 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24349891 – D 460 420 29,1 32 95 AU V142 TM 21 24371311 – D 420 40 41,5 BI-NBR B4B210 EK 24113757 – D 420 50 51,8 BI-NBR B4B210 EK 24080149 – D 425 17 17,5 PTFE GM201 OMK-S 24090834 – D 425 17 17,5 PTFE B602 OMK-S 24337032 – D 430 14,5 15 PTFE GM201 OMK-S 24373069 – D 435,5 7,7 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24174791 – D 435,5 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24259026 IP B 435,5 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349357 – D 405,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24274578 IP B 405,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275683 – D 405,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349354 – D 4067,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275941 – D 4067,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276262 – D 4067,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345155 – D 435410,57,78,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49023946 IP B 400202190 NBR 109 N 1 4004041,5 BI-NBR B4B210 EK 24088254 – D 4005051,8 BI-NBR B4B210 EK 24220081 – D 4051717,5 PTFE GM201 OMK-S 24209080 – D 415,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24194521 – D 415,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24275478 – D 415,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349355 – D 4167,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275943 – D 4167,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276264 – D 4167,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24354843 – D 38020888 NBR 101 T OF 15753 – D 41024488 NBR 101 T OF 15754 – D 410303280 NBR B246 Seal Set 021524245119 – D 410303280 NBR B246 Seal Set 021724245493 – D 4104041,5 BI-NBR B4B210 EK 24108468 IP B 4105051,8 BI-NBR B4B210 EK 24220082 – D 4151717,5 PTFE GM201 OMK-S 24141888 – D 4151717,5 PTFE B602 OMK-S 24338025 – D 420151690 NBR 109 N 117239 – D 42023,72695 AU V142 TM 2124368180 – D 42023,72693 AU V167 TMP 2124368216 – D 420252680 NBR B246 Seal Set 021524245122 – D 420252680 NBR B246 Seal Set 021724240357 – D 425,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24269426 – D 425,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24275678 – D 425,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349356 – D 4267,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24275945 – D 4267,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276266 – D 4267,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345157 – D 452427,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24359162 – D 4534297,68,1 PTFE GM201 / FKM OMK-E 49030890 – D 4554201717,5 PTFE GM201 OMK-S 24235223 – D 457,2432,77,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24349891 – D 42029,13295 AU V142 TM 2124371311 – D 4204041,5 BI-NBR B4B210 EK 24113757 – D 4205051,8 BI-NBR B4B210 EK 24080149 – D 4251717,5 PTFE GM201 OMK-S 24090834 – D 4251717,5 PTFE B602 OMK-S 24337032 – D 43014,515 PTFE GM201 OMK-S 24373069 – D 435,57,78,1 PTFE GM201 / NBR OMK-MR 24174791 – D 435,57,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24259026 IP B 435,57,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24349357 – D

Pages Overview