Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

127 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 430 460 54 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24218601 – D 460 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24219018 – D 460 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24218602 – D 462 80 80 BI-NBR B5B210 V 1000 24290411 – D 468,1 137 137 BI-NBR B6B210 V 1000 24315093 – D 470 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24298359 – D 470 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24082970 – D 470 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219019 – D 470 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24177234 – D 470 79 79 BI-NBR B4B210 ES 24219020 – D 470 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24219021 – D 470 80,5 79 BI-NBR B4B210 ES 24218603 – D 470 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24097838 – D 470 89 89 BI-NBR B4B210 ES 24219022 – D 470 90,5 89 BI-NBR B4B210 ES 24218604 – D 470 128 128 BI-NBR B6B210 V 1000 24239323 – D 470 147 147 BI-NR B6A151 V 1000 24290873 – D 470 160 160 BI-NBR B6B210 V 1000 24241829 – D 431,8 455,8 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24342999 – D 469,9 117 117 BI-NBR B6B210 V 1000 24144244 – D 469,9 127 127 BI-NBR B6B210 V 1000 24112072 – D 469,9 127 127 BI-NR B6A151 V 1000 24195079 – D 469,9 132,1 132,1 BI-NBR B6B210 V 1000 24250380 – D 469,9 137 137 BI-NR B6A151 V 1000 24193039 – D 435 459 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24308272 – D 465 14 15 PTFE GM201 OMS-S 526056 – D 440 460 14,6 16 95 AU V142 TM 20 24357240 – D 464 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275751 – D 464 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344751 – D 464 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24265249 – D 464 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49019314 – D 464 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49066592 IP B 470 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24193472 – D 470 14 15 PTFE B602 OMS-S PR 49038828 – D 470 22,8 25 95 AU V142 TM 20 24370501 – D 470 23,7 26 93 AU V167 TMP 20 526870 – D 470 52,5 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24219023 – D 470 54 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24218605 – D 470 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24219024 – D 470 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24218606 – D 480 25 26 90 NBR 109 N 1 17242 – D D 480 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24072171 – D 480 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24148125 – D 480 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24099123 – D 480 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24219025 – D 480 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24137057 – D 480 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24218607 – D 480 79 79 BI-NBR B4B210 ES 24219026 – D 480 79 79 BI-NBR B4B210 ES 24219208 – D 480 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24073676 – D 4605452,5 BI-NBR B4B210 ES 24218601 – D 4606060 BI-NBR B4B210 ES 24219018 – D 46061,560 BI-NBR B4B210 ES 24218602 – D 4628080 BI-NBR B5B210 V 100024290411 – D 468,1137137 BI-NBR B6B210 V 100024315093 – D 4706060 BI-NBR B4B210 ES 24298359 – D 47061,560 BI-NBR B4B210 ES 24082970 – D 4707070 BI-NBR B4B210 ES 24219019 – D 47071,570 BI-NBR B4B210 ES 24177234 – D 4707979 BI-NBR B4B210 ES 24219020 – D 4708080 BI-NBR B4B210 ES 24219021 – D 47080,579 BI-NBR B4B210 ES 24218603 – D 47081,580 BI-NBR B4B210 ES 24097838 – D 4708989 BI-NBR B4B210 ES 24219022 – D 47090,589 BI-NBR B4B210 ES 24218604 – D 470128128 BI-NBR B6B210 V 100024239323 – D 470147147 BI-NR B6A151 V 100024290873 – D 470160160 BI-NBR B6B210 V 100024241829 – D 455,87,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24342999 – D 469,9117117 BI-NBR B6B210 V 100024144244 – D 469,9127127 BI-NBR B6B210 V 100024112072 – D 469,9127127 BI-NR B6A151 V 100024195079 – D 469,9132,1132,1 BI-NBR B6B210 V 100024250380 – D 469,9137137 BI-NR B6A151 V 100024193039 – D 4597,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24308272 – D 4651415 PTFE GM201 OMS-S 526056 – D 46014,61695 AU V142 TM 2024357240 – D 4647,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275751 – D 4647,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344751 – D 4647,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24265249 – D 4647,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49019314 – D 4647,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49066592 IP B 4701415 PTFE GM201 OMS-S 24193472 – D 4701415 PTFE B602 OMS-S PR 49038828 – D 47022,82595 AU V142 TM 2024370501 – D 47023,72693 AU V167 TMP 20526870 – D 47052,552,5 BI-NBR B4B210 ES 24219023 – D 4705452,5 BI-NBR B4B210 ES 24218605 – D 4706060 BI-NBR B4B210 ES 24219024 – D 47061,560 BI-NBR B4B210 ES 24218606 – D 480252690 NBR 109 N 117242 – D D 4806060 BI-NBR B4B210 ES 24072171 – D 48061,560 BI-NBR B4B210 ES 24148125 – D 4807070 BI-NBR B4B210 ES 24099123 – D 4807070 BI-NBR B4B210 ES 24219025 – D 48071,570 BI-NBR B4B210 ES 24137057 – D 48071,570 BI-NBR B4B210 ES 24218607 – D 4807979 BI-NBR B4B210 ES 24219026 – D 4807979 BI-NBR B4B210 ES 24219208 – D 4808080 BI-NBR B4B210 ES 24073676 – D

Pages Overview