Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

77 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 75 87 9 10 94 AU 925 KI 310 325761 40421881 IP SP B B 87,2 7,3 7,5 PTFE 177023 TFMI 98773 – D 88 7,3 7,5 19YF / A980 SPN GS2311-V0 – D 88 10 11 A505 IUH 529957 – D 88 10 11 95 AU V142 T 20 24374792 – D 88 10 11 U801 / S813 UNI FU2227-M1 – D 90 6,3 6,5 19YF / A305 SPNO GS2818-V0 – D 90 7,5 8,5 94 AU 925 AUN 1 12182 40421106 IP SP B B 90 7,5 8,5 90 NBR 109 N 1 17431 40421524 IP SP B B 90 9 9,9 95 AU V142 T 20 24374761 – D 90 9 10 94 U801 IDI FU0906-F0 – D 90 9 10 A505 IUH CU3090-N2 – D 90 9 10 G928 IUH CU3090-N4 – D 90 10 11 94 U801 IDI FU0907-F0 – D 90 10 11 94 AU 925 NI 300 21446 40421641 IP SP B B 90 10 11 80 NBR 878 NI 400 30946 – D 90 10 11 94 AU 30000 T 20 49334201 – D 90 10 11 95 AU V142 T 20 24223305 40422258 IP SP B B 90 10 11 95 AU V142 T 22 24250856 – D 90 12 13 94 AU 925 AUN 100 14368 40421225 IP SP B B 90 12 13 94 AU 925 NI 300 18779 40421595 IP SP D B B 90 13 13 94 AU 925 KI 320 351897 IP D B 90 16,5 16,5 BI-NBR B3B246 ES 24061639 – D 90 16,5 16,5 BI-FKM B3K674 ESV 24220012 – D 90 22,5 22,5 BI-NBR B3B246 ES 24070197 IP B 90 22,5 22,5 BI-FKM B3K674 ESV 24148040 – D 90,1 5,9 6,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5057-V6 – D 90,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178451 IP B 90,1 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24263440 – D 90,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24121487 IP B 90,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24245341 – D 90,1 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49002596 – D 90,1 5,9 6,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49018476 – D 90,1 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49022320 IP B 90,5 6 6,3 U641 / 12NM HBY FQ0245-F4 – D 90,5 6 6,3 U801 / 12NM HBY FQ0245-F5 – D 90,5 6 6,3 UH05 / 12NM HBY FQ0245-F8 – D 95 9,4 10 PTFE GM201 OMS-S 24096136 – D 95 10 11 90 NBR 109 N 1 16935 40421498 IP SP B B 95 12 13 94 AU 925 AUN 100 14478 40421250 IP SP B B 95 12 13 94 U801 IDI FU0910-F0 – D 95 12 13 85 NBR B247 L 20 24096772 – D 95 12 13 90 NBR 109 N 100 18067 40421577 IP SP B B 95 14,6 16 95 AU V142 T 20 24370708 IP D B 8791094 AU 925 KI 310 87,27,37,5 PTFE 177023 TFMI 98773 – D 887,37,5 19YF / A980 SPN GS2311-V0 – D 881011 A505 IUH 529957 – D 88101195 AU V142 T 2024374792 – D 881011 U801 / S813 UNI FU2227-M1 – D 906,36,5 19YF / A305 SPNO GS2818-V0 – D 907,58,594 AU 925 AUN 1 907,58,590 NBR 109 N 1 9099,995 AU V142 T 2024374761 – D 9091094 U801 IDI FU0906-F0 – D 90910 A505 IUH CU3090-N2 – D 90910 G928 IUH CU3090-N4 – D 90101194 U801 IDI FU0907-F0 – D 90101194 AU 925 NI 300 90101180 NBR 878 NI 40030946 – D 90101194 AU 30000 T 2049334201 – D 90101195 AU V142 T 20 90101195 AU V142 T 2224250856 – D 90121394 AU 925 AUN 100 90121394 AU 925 NI 300 90131394 AU 925 KI 320351897 IP D B 9016,516,5 BI-NBR B3B246 ES 24061639 – D 9016,516,5 BI-FKM B3K674 ESV 24220012 – D 9022,522,5 BI-NBR B3B246 ES 24070197 IP B 9022,522,5 BI-FKM B3K674 ESV 24148040 – D 90,15,96,3 PTFE 55YF / 70 A305 HBTS GS5057-V6 – D 90,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24178451 IP B 90,15,96,3 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24263440 – D 90,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24121487 IP B 90,15,96,3 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 24245341 – D 90,15,96,3 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49002596 – D 90,15,96,3 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49018476 – D 90,15,96,3 PTFE GM201 / NBR OMS-MR PR 49022320 IP B 90,566,3 U641 / 12NM HBY FQ0245-F4 – D 90,566,3 U801 / 12NM HBY FQ0245-F5 – D 90,566,3 UH05 / 12NM HBY FQ0245-F8 – D 959,410 PTFE GM201 OMS-S 24096136 – D 95101190 NBR 109 N 1 95121394 AU 925 AUN 100 95121394 U801 IDI FU0910-F0 – D 95121385 NBR B247 L 2024096772 – D 95121390 NBR 109 N 100 9514,61695 AU V142 T 2024370708 IP D B

Pages Overview