Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

122 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 360 390 50,5 50,5 BI-NBR B4B246 ES 24087305 – D 390 52 50,5 BI-NBR B4B210 ES 24218577 – D 390 58 58 BI-NBR B4B246 ES 24097554 – D 390 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24218982 – D 390 60 60 BI-NBR B4B246 ES 24219196 – D 390 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24073530 – D 390 61,5 60 BI-NBR B4B246 ES 24218775 – D 400 20 21 90 NBR 109 N 1 17228 – D 400 23 24 80 NBR 878 NI 400 4560 – D 400 29,1 32 93 AU V168 TM 20 24359748 – D 400 29,1 32 95 AU V142 TM 20 49022458 – D 400 30 32 80 NBR B246 Seal Set 0216 24290064 – D 400 64,5 63 BI-NBR B4B246 ES 24145834 – D 400 80 80 BI-NBR B4B246 ES 24061644 – D 400 80 80 BI-NBR B4B246 ES 24084039 – D 400 81,5 80 BI-NBR B4B246 ES 24068143 – D 400 81,5 80 BI-NBR B4B246 ES 24123407 – D 400 128 128 BI-NBR B6B210 V 1000 24086871 – D 400 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24078133 – D 400 145 145 BI-NR B6A151 V 1000 24313949 – D 400 160 160 BI-NR B6A151 V 1000 24124593 – D 410 150 150 BI-NBR B6B210 V 1000 24129904 – D 365 389 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49037296 – D 370 390 9,8 10 19YF / A305 SPNO GS2856-V0 – D 390 14,6 16 95 AU V142 NRS-0503 49021014 – D 394 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275719 – D 394 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344744 – D 394 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275883 – D 394 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49020995 – D 400 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24224751 – D 400 22,8 25 95 AU V142 TM 20 24359749 – D 400 23,7 26 93 AU V167 TMP 20 24368250 – D 400 23,8 26 95 AU V142 TM 20 49036122 – D 400 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0214 24310654 – D 400 25 26 80 NBR B246 Seal Set 0216 24310655 – D 400 50,5 50,5 BI-NBR B4B210 ES 24218984 – D 400 52 50,5 BI-NBR B4B210 ES 24218580 – D 400 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24218987 – D 400 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24107401 – D 410 80 80 BI-NBR B4B246 ES 24099626 – D 410 80 80 BI-NBR B4B246 ES 24218989 – D 410 81,5 80 BI-NBR B4B246 ES 24097789 – D 410 81,5 80 BI-NBR B4B246 ES 24194332 – D 410 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24094958 – D 371,3 395,3 7,6 8,1 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49041244 – D 373 397 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24379294 – D 375 390 10,5 11 31BF / 70 A305 SPNC GS2119-F0 – D 399 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24297527 – D 399 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24297525 – D 399 7,6 8,1 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49026725 – D 39050,550,5 BI-NBR B4B246 ES 24087305 – D 3905250,5 BI-NBR B4B210 ES 24218577 – D 3905858 BI-NBR B4B246 ES 24097554 – D 3906060 BI-NBR B4B210 ES 24218982 – D 3906060 BI-NBR B4B246 ES 24219196 – D 39061,560 BI-NBR B4B210 ES 24073530 – D 39061,560 BI-NBR B4B246 ES 24218775 – D 400202190 NBR 109 N 117228 – D 400232480 NBR 878 NI 4004560 – D 40029,13293 AU V168 TM 2024359748 – D 40029,13295 AU V142 TM 2049022458 – D 400303280 NBR B246 Seal Set 021624290064 – D 40064,563 BI-NBR B4B246 ES 24145834 – D 4008080 BI-NBR B4B246 ES 24061644 – D 4008080 BI-NBR B4B246 ES 24084039 – D 40081,580 BI-NBR B4B246 ES 24068143 – D 40081,580 BI-NBR B4B246 ES 24123407 – D 400128128 BI-NBR B6B210 V 100024086871 – D 400145145 BI-NBR B6B210 V 100024078133 – D 400145145 BI-NR B6A151 V 100024313949 – D 400160160 BI-NR B6A151 V 100024124593 – D 410150150 BI-NBR B6B210 V 100024129904 – D 3653897,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49037296 – D 3909,810 19YF / A305 SPNO GS2856-V0 – D 39014,61695 AU V142 NRS-050349021014 – D 3947,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275719 – D 3947,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344744 – D 3947,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275883 – D 3947,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR PR 49020995 – D 4001415 PTFE GM201 OMS-S 24224751 – D 40022,82595 AU V142 TM 2024359749 – D 40023,72693 AU V167 TMP 2024368250 – D 40023,82695 AU V142 TM 2049036122 – D 400252680 NBR B246 Seal Set 021424310654 – D 400252680 NBR B246 Seal Set 021624310655 – D 40050,550,5 BI-NBR B4B210 ES 24218984 – D 4005250,5 BI-NBR B4B210 ES 24218580 – D 4006060 BI-NBR B4B210 ES 24218987 – D 40061,560 BI-NBR B4B210 ES 24107401 – D 4108080 BI-NBR B4B246 ES 24099626 – D 4108080 BI-NBR B4B246 ES 24218989 – D 41081,580 BI-NBR B4B246 ES 24097789 – D 41081,580 BI-NBR B4B246 ES 24194332 – D 410145145 BI-NBR B6B210 V 100024094958 – D 371,3395,37,68,1 PTFE GM201 / FKM OMS-MR 49041244 – D 3733977,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24379294 – D 39010,511 31BF / 70 A305 SPNC GS2119-F0 – D 3997,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24297527 – D 3997,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24297525 – D 3997,68,1 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49026725 – D

Pages Overview