Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

367 Abstreifer|Raschiatori Avstrykare|Afstrijker Doppelt wirkende Abstreifer | Raschiatori a doppio effetto Dubbelavstrykare | Dubbelwerkende afstrijker d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 125 141 12 9 A795 DKB AR4393-F5 – D 147,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24373115 – D 147,2 13,5 6,3 PTFE B602/FKM PT 2 49024812 – D 127 139,2 7,7 8,1 PTFE B602/FKM PT 1 24363335 – D 130 142 11 5,5 90 NBR 109 P 8 24224410 IP B 142,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24275374 IP B 142,2 7,7 8,1 PTFE B602/FKM PT 1 24275466 – D 142,2 7,7 8,1 PTFE GM201/FKM PT 1 24341216 – D 142,2 7,7 8,1 PTFE GM201/NBR PT 1 49023823 IP B 146 12 9 U801 DKBI FD4438-F0 – D 146 12 9 U641 DKBI FD4438-F3 – D 152,2 13,5 6,3 PTFE B602/FKM PT 2 24358280 – D 152,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24361475 – D 132 144,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24347997 – D 145 9,5 8 A505 LBH CL0174-C0 – D 133,35 145,5 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24362641 – D 135 147,2 7,7 8,1 PTFE GM201/FKM PT 1 24380767 – D 147,2 7,7 8,1 PTFE B602/FKM PT 1 24275333 – D 147,2 7,7 8,1 PTFE B602/NBR PT 1 24275354 – D 139,7 161,9 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24361457 – D 140 152 11 5,5 90 NBR 109 P 8 24224411 IP B 153 9,5 8 A505 LBH CL0179-C1 – D 153 9,5 8 F357 LBH CL0179-C4 – D 153 9,5 8 U593 LBI FQ0097-C0 – D 155 12 8,5 95 AU V142 PU 11 24348685 40422477 IP SP B B 156 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24268086 – D 156 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24275449 IP B 156 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24350944 – D 156 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49004558 IP B 160 14 10 A795 DKB AR4533-G5 – D 160 14 10 U801 DKBI FD4533-E0 – D 160 14 10 U641 DKBI FD4533-E3 – D 162,2 13,5 6,3 PTFE B602/FKM PT 2 529583 – D 162,2 13,5 6,3 PTFE B602/NBR PT 2 24344542 – D 145 158 9,5 8 A505 LBH CL0182-C0 – D 158 9,5 8 F357 LBH CL0182-C1 – D 161 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 24380702 IP B 161 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24314584 – D 165 14 10 A795 DKB AR4578-E5 – D 150 162 11 5,5 90 NBR 109 P 8 24224416 IP B 163 9,5 8 A505 LBH CL0185-C0 – D 163 9,5 8 U593 LBI FQ0101-C0 – D 165 12 8,5 95 AU V142 PU 11 529428 – D 166 11 11,5 PTFE B602/NBR PT 1 24275361 IP B 166 11 11,5 PTFE B602/FKM PT 1 24275453 – D 166 11 11,5 PTFE GM201/FKM PT 1 24339307 – D 166 11 11,5 PTFE GM201/NBR PT 1 49005139 IP B 170 14 10 A795 DKB AR4615-E5 – D 172,2 13,5 6,3 PTFE B602/FKM PT 2 24357793 – D 141129 A795 DKB AR4393-F5 – D 147,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224373115 – D 147,213,56,3 PTFE B602/FKM PT 249024812 – D 127139,27,78,1 PTFE B602/FKM PT 124363335 – D 142115,590 NBR 109 P 824224410 IP B 142,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124275374 IP B 142,27,78,1 PTFE B602/FKM PT 124275466 – D 142,27,78,1 PTFE GM201/FKM PT 124341216 – D 142,27,78,1 PTFE GM201/NBR PT 149023823 IP B 146129 U801 DKBI FD4438-F0 – D 146129 U641 DKBI FD4438-F3 – D 152,213,56,3 PTFE B602/FKM PT 224358280 – D 152,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224361475 – D 144,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124347997 – D 1459,58 A505 LBH CL0174-C0 – D 133,35145,57,78,1 PTFE B602/NBR PT 124362641 – D 147,27,78,1 PTFE GM201/FKM PT 124380767 – D 147,27,78,1 PTFE B602/FKM PT 124275333 – D 147,27,78,1 PTFE B602/NBR PT 124275354 – D 139,7161,913,56,3 PTFE B602/NBR PT 224361457 – D 152115,590 NBR 109 P 824224411 IP B 1539,58 A505 LBH CL0179-C1 – D 1539,58 F357 LBH CL0179-C4 – D 1539,58 U593 LBI FQ0097-C0 – D 155128,595 AU V142 PU 11 1561111,5 PTFE B602/NBR PT 124268086 – D 1561111,5 PTFE B602/FKM PT 124275449 IP B 1561111,5 PTFE GM201/FKM PT 124350944 – D 1561111,5 PTFE GM201/NBR PT 149004558 IP B 1601410 A795 DKB AR4533-G5 – D 1601410 U801 DKBI FD4533-E0 – D 1601410 U641 DKBI FD4533-E3 – D 162,213,56,3 PTFE B602/FKM PT 2529583 – D 162,213,56,3 PTFE B602/NBR PT 224344542 – D 1589,58 A505 LBH CL0182-C0 – D 1589,58 F357 LBH CL0182-C1 – D 1611111,5 PTFE GM201/NBR PT 124380702 IP B 1611111,5 PTFE B602/NBR PT 124314584 – D 1651410 A795 DKB AR4578-E5 – D 162115,590 NBR 109 P 824224416 IP B 1639,58 A505 LBH CL0185-C0 – D 1639,58 U593 LBI FQ0101-C0 – D 165128,595 AU V142 PU 11529428 – D 1661111,5 PTFE B602/NBR PT 124275361 IP B 1661111,5 PTFE B602/FKM PT 124275453 – D 1661111,5 PTFE GM201/FKM PT 124339307 – D 1661111,5 PTFE GM201/NBR PT 149005139 IP B 1701410 A795 DKB AR4615-E5 – D 172,213,56,3 PTFE B602/FKM PT 224357793 – D

Pages Overview