Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen 197 Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten OUHR OUIS SPG SPGC JIS JIS JIS JIS NBR 90 A505 NBR 82 A567 Polyurethan 94 U801 Polyurethan 94 U641 PTFE / NBR 19YF / 80 A980 PTFE / FKM 19YF / 70 F201 PTFE / NBR 31BF / 70 A305 PTFE / FKM 31BF / 70 F201 10 0 20 30 40 50 14 14 10 0 20 30 40 50 30 30 10 0 20 30 40 50 50 50 10 0 20 30 40 50 2 2 -50 -100 -200 0 50 100 200 +100 -25 +80 -55 -50 -100 -200 0 50 100 200 +100 -30 +110 -10 -50 -100 -200 0 50 100 200 +100 -40 +160 -20 -50 -100 -200 0 50 100 200 +100 -30 +160 -20 1,0 0,5 0 1,5 2,0 5,0 15 1,0 1,0 1,0 0,5 0 1,5 2,0 5,0 15 1,0 1,0 1,0 0,5 0 1,5 2,0 5,0 15 1,5 1,5 1,0 0,5 0 1,5 2,0 5,0 15 1,5 1,5 141410 3030 5050 22 1,01,0 1,01,0 1,51,5 1,51,5

Pages Overview