Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

146 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 800 850 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24104080 – D 850 150 150 BI-NR B6A151 V 1000 24378368 – D 850 166 166 BI-NBR B6B210 V 1000 24343112 – D 850 185 185 BI-NR B6A151 V 1000 24348887 – D 850 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24141357 – D 850 190 190 BI-NR B6A151 V 1000 24259890 – D 850 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24097696 – D 850 200 200 BI-NR B6A151 V 1000 24095200 – D 850 230 230 BI-NBR B6B210 V 1000 24194356 – D 850 235 235 BI-NBR B6B210 V 1000 24243659 – D 860 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24288741 – D 800,1 850,9 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24175548 – D 809 866,2 209,5 209,5 BI-NBR B6B210 V 1000 24358439 – D 810 837,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275707 – D 837,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344786 – D 837,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275886 – D 850 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S 24370506 – D 850 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24353087 – D 860 160 160 BI-NBR B6B210 V 1000 24237993 – D 870 205 205 BI-NBR B6B210 V 1000 24350234 – D 812,8 857,8 164 164 BI-NBR B6B210 V 1000 24183225 – D 863,6 208 208 BI-NBR B6B210 V 1000 24134805 – D 863,6 240 240 BI-NBR B6B210 V 1000 24179576 – D 815 865 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24230733 – D 820 845 18,2 20 94 AU 925 TM 20 49066487 – D 847,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275722 – D 847,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344787 – D 847,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275893 – D 860 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S 24224762 – D 860 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24263168 – D 870 36,4 40 93 AU V168 TM 20 24357250 – D 870 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24114587 – D 870 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24219137 – D 870 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218694 – D 870 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218857 – D 870 185 185 BI-NBR B6B210 V 1000 24333901 – D 870 195 195 BI-NBR B6B210 V 1000 24214211 – D 870 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24350822 – D 880 230 230 BI-NBR B6B210 V 1000 24234377 – D 824 878 198 198 BI-NR B6A151 V 1000 24371128 – D 825 875 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24267024 – D 875 150 150 BI-NBR B6B210 V 1000 531138 – D 875 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24291827 – D 830 855 18,2 20 93 AU V168 TM 20 49003544 – D 857,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275747 – D 857,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344788 – D 857,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275903 – D 870 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S 24344383 – D 870 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S PR 49003543 – D 880 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24342533 – D 850102100 BI-NBR B4B210 ES 24104080 – D 850150150 BI-NR B6A151 V 100024378368 – D 850166166 BI-NBR B6B210 V 100024343112 – D 850185185 BI-NR B6A151 V 100024348887 – D 850190190 BI-NBR B6B210 V 100024141357 – D 850190190 BI-NR B6A151 V 100024259890 – D 850200200 BI-NBR B6B210 V 100024097696 – D 850200200 BI-NR B6A151 V 100024095200 – D 850230230 BI-NBR B6B210 V 100024194356 – D 850235235 BI-NBR B6B210 V 100024243659 – D 860190190 BI-NBR B6B210 V 100024288741 – D 800,1850,9190190 BI-NBR B6B210 V 100024175548 – D 809866,2209,5209,5 BI-NBR B6B210 V 100024358439 – D 837,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275707 – D 837,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344786 – D 837,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275886 – D 85018,720 PTFE GM201 OMS-S 24370506 – D 85081,580 BI-NBR B4B210 ES 24353087 – D 860160160 BI-NBR B6B210 V 100024237993 – D 870205205 BI-NBR B6B210 V 100024350234 – D 857,8164164 BI-NBR B6B210 V 100024183225 – D 863,6208208 BI-NBR B6B210 V 100024134805 – D 863,6240240 BI-NBR B6B210 V 100024179576 – D 815865200200 BI-NBR B6B210 V 100024230733 – D 84518,22094 AU 925 TM 2049066487 – D 847,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275722 – D 847,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344787 – D 847,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275893 – D 86018,720 PTFE GM201 OMS-S 24224762 – D 86071,570 BI-NBR B4B210 ES 24263168 – D 87036,44093 AU V168 TM 2024357250 – D 870100100 BI-NBR B4B210 ES 24114587 – D 870100100 BI-NBR B4B210 ES 24219137 – D 870102100 BI-NBR B4B210 ES 24218694 – D 870102100 BI-NBR B4B210 ES 24218857 – D 870185185 BI-NBR B6B210 V 100024333901 – D 870195195 BI-NBR B6B210 V 100024214211 – D 870200200 BI-NBR B6B210 V 100024350822 – D 880230230 BI-NBR B6B210 V 100024234377 – D 824878198198 BI-NR B6A151 V 100024371128 – D 875102100 BI-NBR B4B210 ES 24267024 – D 875150150 BI-NBR B6B210 V 1000531138 – D 875200200 BI-NBR B6B210 V 100024291827 – D 85518,22093 AU V168 TM 2049003544 – D 857,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275747 – D 857,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344788 – D 857,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275903 – D 87018,720 PTFE GM201 OMS-S 24344383 – D 87018,720 PTFE GM201 OMS-S PR 49003543 – D 880100100 BI-NBR B4B210 ES 24342533 – D

Pages Overview