Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

126 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 420 450 14 15 PTFE B602 OMS-S PR 49021387 – D 450 14 15 PTFE GM201 OMS-S PR 49010869 – D 450 15 16 90 NBR 109 N 1 17239 – D 450 23,7 26 93 AU V167 TMP 20 24368253 – D 450 23,8 26 95 AU V142 TM 20 24359756 – D 450 25 26,5 80 NBR B246 Seal Set 0214 24299742 – D 450 25 26,5 80 NBR B246 Seal Set 0216 24299741 – D 450 52,5 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24219012 – D 450 54 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24218598 – D 450 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24219013 – D 450 61,5 60 BI-NBR B4B210 ES 24071213 – D 460 29,1 32 95 AU V142 TM 20 24359757 – D 460 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24098516 – D 460 60 60 BI-NBR B4B210 ES 24289410 – D 460 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24109496 – D 460 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24134937 – D 460 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24069492 – D 460 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24074765 – D 460 79 79 BI-NBR B4B210 ES 24219014 – D 460 79 79 BI-NBR B4B210 ES 24219206 – D 460 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24077332 – D 460 80 80 BI-NBR B4B210 ES 24219015 – D 460 80,5 79 BI-NBR B4B210 ES 24218599 – D 460 80,5 79 BI-NBR B4B210 ES 24218783 – D 460 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24129597 – D 460 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24218784 – D 460 81,5 89 BI-NBR B4B210 ES 24218785 – D 460 89 89 BI-NBR B4B210 ES 24219016 – D 460 89 89 BI-NBR B4B210 ES 24219207 – D 460 90,5 89 BI-NBR B4B210 ES 24218600 – D 460 115 115 BI-NBR B6B210 V 1000 24356723 – D 460 126 126 BI-NBR B6B210 V 1000 24081749 – D 460 128 128 BI-NBR B6B210 V 1000 24132945 – D 460 145 145 BI-NBR B6B210 V 1000 24141625 – D 460 158 158 BI-NR B6A151 V 1000 24187012 – D 460 160 160 BI-NBR B6B210 V 1000 24145021 – D 470 18 4 88 NBR 101 H MF 10532 – D 425 449 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24355467 – D 465 70 70 BI-NBR B4B210 ES 24090496 – D 465 71,5 70 BI-NBR B4B210 ES 24121155 – D 465 81,5 80 BI-NBR B4B210 ES 24083265 – D 465 128 128 BI-NBR B6B210 V 1000 24089066 – D 475 170 170 BI-NBR B6B210 V 1000 24328801 – D 430 454 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275744 IP B 454 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344750 – D 454 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275870 – D 454 7,6 8,1 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49043923 – D 460 14 15 PTFE GM201 OMS-S 24224749 – D 460 22,8 25 95 AU V142 TM 20 24359758 – D 460 52,5 52,5 BI-NBR B4B210 ES 24219017 – D 4501415 PTFE B602 OMS-S PR 49021387 – D 4501415 PTFE GM201 OMS-S PR 49010869 – D 450151690 NBR 109 N 117239 – D 45023,72693 AU V167 TMP 2024368253 – D 45023,82695 AU V142 TM 2024359756 – D 4502526,580 NBR B246 Seal Set 021424299742 – D 4502526,580 NBR B246 Seal Set 021624299741 – D 45052,552,5 BI-NBR B4B210 ES 24219012 – D 4505452,5 BI-NBR B4B210 ES 24218598 – D 4506060 BI-NBR B4B210 ES 24219013 – D 45061,560 BI-NBR B4B210 ES 24071213 – D 46029,13295 AU V142 TM 2024359757 – D 4606060 BI-NBR B4B210 ES 24098516 – D 4606060 BI-NBR B4B210 ES 24289410 – D 4607070 BI-NBR B4B210 ES 24109496 – D 4607070 BI-NBR B4B210 ES 24134937 – D 46071,570 BI-NBR B4B210 ES 24069492 – D 46071,570 BI-NBR B4B210 ES 24074765 – D 4607979 BI-NBR B4B210 ES 24219014 – D 4607979 BI-NBR B4B210 ES 24219206 – D 4608080 BI-NBR B4B210 ES 24077332 – D 4608080 BI-NBR B4B210 ES 24219015 – D 46080,579 BI-NBR B4B210 ES 24218599 – D 46080,579 BI-NBR B4B210 ES 24218783 – D 46081,580 BI-NBR B4B210 ES 24129597 – D 46081,580 BI-NBR B4B210 ES 24218784 – D 46081,589 BI-NBR B4B210 ES 24218785 – D 4608989 BI-NBR B4B210 ES 24219016 – D 4608989 BI-NBR B4B210 ES 24219207 – D 46090,589 BI-NBR B4B210 ES 24218600 – D 460115115 BI-NBR B6B210 V 100024356723 – D 460126126 BI-NBR B6B210 V 100024081749 – D 460128128 BI-NBR B6B210 V 100024132945 – D 460145145 BI-NBR B6B210 V 100024141625 – D 460158158 BI-NR B6A151 V 100024187012 – D 460160160 BI-NBR B6B210 V 100024145021 – D 47018488 NBR 101 H MF 10532 – D 4497,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24355467 – D 4657070 BI-NBR B4B210 ES 24090496 – D 46571,570 BI-NBR B4B210 ES 24121155 – D 46581,580 BI-NBR B4B210 ES 24083265 – D 465128128 BI-NBR B6B210 V 100024089066 – D 475170170 BI-NBR B6B210 V 100024328801 – D 4547,68,1 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275744 IP B 4547,68,1 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344750 – D 4547,68,1 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275870 – D 4547,68,1 PTFE C104 / NBR OMS-MR PR 49043923 – D 4601415 PTFE GM201 OMS-S 24224749 – D 46022,82595 AU V142 TM 2024359758 – D 46052,552,5 BI-NBR B4B210 ES 24219017 – D

Pages Overview