Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

149 Stangen- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Steli e simmetriche Stångstätningar och symmetriska tätningar | Stang- en symmetrische afdichtingen Hydraulikkomponenten|Componentiidraulici Hydrulikkomponenter|Hydraulischecomponenten d [mm] D [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 900 950 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24218868 – D 950 166 166 BI-NBR B6B210 V 1000 24343614 – D 950 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24220749 – D 950 195 195 BI-NBR B6B210 V 1000 24096024 – D 950 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24145145 – D 950 200 200 BI-NR B6A151 V 1000 24082187 – D 960 190 190 BI-NR B6A151 V 1000 24370250 – D 901,7 946,7 128 128 BI-NBR B6B210 V 1000 24362372 – D 910 937,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275709 – D 937,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344796 – D 937,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275901 – D 960 176 176 BI-NR B6A151 V 1000 24234729 – D 960 185 185 BI-NR B6A151 V 1000 24290872 – D 960 200 200 BI-NR B6A151 V 1000 24260892 – D 970 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24258159 – D 914,4 954,4 18,7 20 PTFE B602 OMS-S 24338739 – D 954,4 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S 24236526 – D 965,2 230 230 BI-NR B6A151 V 1000 24187112 – D 920 945 18,2 20 94 AU 925 TM 20 24378523 – D 947,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275720 – D 947,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344797 – D 947,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275891 – D 960 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S 49008662 – D 960 18,7 20 PTFE GM201 OMS-S PR 49011973 – D 965 200 200 BI-NBR B6B210 V 1000 24133244 – D 970 147 147 BI-NBR B6B210 V 1000 24263048 – D 970 190 190 BI-NBR B6B210 V 1000 24195149 – D 970 192,5 192,5 BI-NBR B6B210 V 1000 24078995 – D 970 200 200 BI-NR B6A151 V 1000 24179853 – D 970 235 235 BI-NBR B6B210 V 1000 24116351 – D 970 235 235 BI-NR B6A151 V 1000 24067553 – D 970 240 240 BI-NBR B6B210 V 1000 24147566 – D 980 100 100 BI-NBR B6B210 V 1000 24267778 – D 925 965 126 126 BI-NBR B6B210 V 1000 24123320 – D 965 130,7 130,7 BI-NR B5A151 V 1000 24100969 – D 975 100 100 BI-NBR B4B210 ES 24351206 – D 975 150 150 BI-NBR B6B210 V 1000 527802 – D 975 230 230 BI-NR B6A151 V 1000 24068465 – D 980 170 170 BI-NR B6A151 V 1000 24379667 – D 930 957,3 8,7 9,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275754 – D 957,3 8,7 9,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344798 – D 957,3 8,7 9,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275884 – D 980 102 100 BI-NBR B4B210 ES 24261784 – D 980 185 185 BI-NR B6A151 V 1000 24342147 – D 980 195 195 BI-NR B6A151 V 1000 24329098 – D 984 205,7 205,7 BI-NBR B6B210 V 1000 24353065 – D 935 975 18,7 20 PTFE B602 OMS-S 49002966 – D 940 965 18,2 20 94 AU 925 TM 20 49022199 – D 967,3 8,7 9,5 PTFE B670 / NBR OMS-MR 24275740 – D 967,3 8,7 9,5 PTFE B670 / FKM OMS-MR 24344799 – D 950102100 BI-NBR B4B210 ES 24218868 – D 950166166 BI-NBR B6B210 V 100024343614 – D 950190190 BI-NBR B6B210 V 100024220749 – D 950195195 BI-NBR B6B210 V 100024096024 – D 950200200 BI-NBR B6B210 V 100024145145 – D 950200200 BI-NR B6A151 V 100024082187 – D 960190190 BI-NR B6A151 V 100024370250 – D 901,7946,7128128 BI-NBR B6B210 V 100024362372 – D 937,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275709 – D 937,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344796 – D 937,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275901 – D 960176176 BI-NR B6A151 V 100024234729 – D 960185185 BI-NR B6A151 V 100024290872 – D 960200200 BI-NR B6A151 V 100024260892 – D 970190190 BI-NBR B6B210 V 100024258159 – D 954,418,720 PTFE B602 OMS-S 24338739 – D 954,418,720 PTFE GM201 OMS-S 24236526 – D 965,2230230 BI-NR B6A151 V 100024187112 – D 94518,22094 AU 925 TM 2024378523 – D 947,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275720 – D 947,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344797 – D 947,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275891 – D 96018,720 PTFE GM201 OMS-S 49008662 – D 96018,720 PTFE GM201 OMS-S PR 49011973 – D 965200200 BI-NBR B6B210 V 100024133244 – D 970147147 BI-NBR B6B210 V 100024263048 – D 970190190 BI-NBR B6B210 V 100024195149 – D 970192,5192,5 BI-NBR B6B210 V 100024078995 – D 970200200 BI-NR B6A151 V 100024179853 – D 970235235 BI-NBR B6B210 V 100024116351 – D 970235235 BI-NR B6A151 V 100024067553 – D 970240240 BI-NBR B6B210 V 100024147566 – D 980100100 BI-NBR B6B210 V 100024267778 – D 965126126 BI-NBR B6B210 V 100024123320 – D 965130,7130,7 BI-NR B5A151 V 100024100969 – D 975100100 BI-NBR B4B210 ES 24351206 – D 975150150 BI-NBR B6B210 V 1000527802 – D 975230230 BI-NR B6A151 V 100024068465 – D 980170170 BI-NR B6A151 V 100024379667 – D 957,38,79,5 PTFE B602 / NBR OMS-MR 24275754 – D 957,38,79,5 PTFE B602 / FKM OMS-MR 24344798 – D 957,38,79,5 PTFE GM201 / NBR OMS-MR 24275884 – D 980102100 BI-NBR B4B210 ES 24261784 – D 980185185 BI-NR B6A151 V 100024342147 – D 980195195 BI-NR B6A151 V 100024329098 – D 984205,7205,7 BI-NBR B6B210 V 100024353065 – D 93597518,720 PTFE B602 OMS-S 49002966 – D 96518,22094 AU 925 TM 2049022199 – D 967,38,79,5 PTFE B670 / NBR OMS-MR 24275740 – D 967,38,79,5 PTFE B670 / FKM OMS-MR 24344799 – D

Pages Overview