Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Fluidpower GlobalCatalog_EU

252 Kolben- und symmetrische Dichtungen | Guarnizioni per Pistoni e simmetriche Kolvtätningar och symmetriska tätningar | Zuiger- en symmetrische afdichtingen D [mm] d [mm] H [mm] L [mm] Material Design Part No. PU1) US EU 160 139 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213816 IP B 139 7,7 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24267553 IP B 139 7,7 8,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49018500 – D 139 7,7 8,1 95 AU V142 OMK-PU 24341048 – D 139 7,8 8,1 PA 4112 HDP 330 49084204 IP B 139 7,8 8,1 98 AU 928 SK 300 416520 IP B 139,5 7,6 8,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24356581 – D 139,5 7,6 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24356591 – D 139,5 7,6 8,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24356602 – D 140 12 13 94 U801 ODI FU1399-H0 – D 140 12,2 12,5 95 AU V142 T 18 24269443 IP B 140 15 16 94 AU 925 AUN 100 14321 40421197 IP SP B B 140 15 16 94 AU 925 NA 300 21794 40421687 IP SP B B 140 15 16 80 NBR B246 Seal Set 0215 24142958 – D 140 16 17 94 U801 ODI FU1402-H0 – D 140 28,5 28,5 93 AU V167 T 44 24351260 – D 143 18,5 20 93 AU V167 T 42 24367996 – D 143 19,5 20 80 NBR 878 SK 520 117577 – D 143 40,9 40,9 80 NBR 878 SK 320 10752 IP B 144 7,3 7,5 19YF / 80 A980 SPG GS0355-V0 – D 144,5 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMK-E 49062075 – D 144,5 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 49062076 – D 144,5 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 49062077 – D 144,6 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276352 – D 144,9 5,9 6,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24274576 – D 144,9 5,9 6,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276008 IP B 144,9 5,9 6,3 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345128 – D 144,9 5,9 6,3 PTFE GM201 / FKM OMK-E 24359673 – D 145 9 10 94 U801 OSI FU1404-L0 – D 145 9 10 A505 OUHR CU2687-Q1 – D 145 9 10 94 U641 OUIS FU1404-P0 – D 145 9 10 94 U801 OUIS FU1404-P1 – D 145 10 11 80 NBR 878 NA 150 84528 40421767 IP SP B B 145 10 11 94 U801 ODI FU1405-H0 – D 146 6,3 6,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1834-V0 – D 147,8 9 9,5 PTFE F56110 FOA 165069 IP B 150 7 7,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1081-F0 – D 163,6 138,6 12,1 12,5 PTFE GM201 OMK-S 24183662 – D 165 60,5 20 4 88 NBR 101 T MF 15569 – D 135 18 19 90 NBR 109 N 100 17946 – D 140 12,1 12,5 PTFE GM201 OMK-S 24237355 – D 140 18 19 90 NBR 109 N 100 17855 – D 140 18,4 19 PTFE B602 L 27 24361318 – D 140 19 20 94 U801 ODI FU1426-H0 – D 140 20 21 94 U801 ODI FU2186-H0 – D 143 26,5 26,5 80 NBR B281 L 43 24266980 IP B 144 7,7 8,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24287221 – D 145 15 16 94 AU 925 AUN 100 14340 – D 145 18,5 20 93 AU V167 T 42 24361344 – D 1397,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24213816 IP B 1397,78,1 PTFE B602 / FKM OMK-MR 24267553 IP B 1397,78,1 PTFE C104 / NBR OMK-MR 49018500 – D 1397,78,195 AU V142 OMK-PU 24341048 – D 1397,88,1 PA 4112 HDP 33049084204 IP B 1397,88,198 AU 928 SK 300416520 IP B 139,57,68,1 PTFE B602 / FKM OMK-E 24356581 – D 139,57,68,1 PTFE B602 / NBR OMK-E 24356591 – D 139,57,68,1 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24356602 – D 140121394 U801 ODI FU1399-H0 – D 14012,212,595 AU V142 T 1824269443 IP B 140151694 AU 925 AUN 100 140151694 AU 925 NA 300 140151680 NBR B246 Seal Set 021524142958 – D 140161794 U801 ODI FU1402-H0 – D 14028,528,593 AU V167 T 4424351260 – D 14318,52093 AU V167 T 4224367996 – D 14319,52080 NBR 878 SK 520117577 – D 14340,940,980 NBR 878 SK 32010752 IP B 1447,37,5 19YF / 80 A980 SPG GS0355-V0 – D 144,55,96,3 PTFE B602 / FKM OMK-E 49062075 – D 144,55,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 49062076 – D 144,55,96,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 49062077 – D 144,65,96,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24276352 – D 144,95,96,3 PTFE GM201 / NBR OMK-E 24274576 – D 144,95,96,3 PTFE B602 / NBR OMK-E 24276008 IP B 144,95,96,3 PTFE B602 / FKM OMK-E 24345128 – D 144,95,96,3 PTFE GM201 / FKM OMK-E 24359673 – D 14591094 U801 OSI FU1404-L0 – D 145910 A505 OUHR CU2687-Q1 – D 14591094 U641 OUIS FU1404-P0 – D 14591094 U801 OUIS FU1404-P1 – D 145101180 NBR 878 NA 150 145101194 U801 ODI FU1405-H0 – D 1466,36,5 19YF / 70 A305 SPGO GS1834-V0 – D 147,899,5 PTFE F56110 FOA 165069 IP B 15077,5 31BF / 70 A305 SPGC GS1081-F0 – D 163,6138,612,112,5 PTFE GM201 OMK-S 24183662 – D 60,520488 NBR 101 T MF 15569 – D 135181990 NBR 109 N 10017946 – D 14012,112,5 PTFE GM201 OMK-S 24237355 – D 140181990 NBR 109 N 10017855 – D 14018,419 PTFE B602 L 2724361318 – D 140192094 U801 ODI FU1426-H0 – D 140202194 U801 ODI FU2186-H0 – D 14326,526,580 NBR B281 L 4324266980 IP B 1447,78,1 PTFE B602 / NBR OMK-MR 24287221 – D 145151694 AU 925 AUN 10014340 – D 14518,52093 AU V167 T 4224361344 – D

Pages Overview