Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

Technische Grundlagen | Teknik temel bilgiler Zasady techniczne | Технические основы 36 W przypadku montażu młotkiem (często przy dużych uszczel- nieniach ) należy zastosować płytę montażową (→ rys. 12). W przypadku zbyt wysokiego obciążenia punktowego istnie- je zagrożenie, że uszczelnienie zostanie wygięte (→ rys. 10). Przy przyklejaniu uszczelnienia do obudowy, klej w żadnym wypadku nie może się dostać na wał ani na wargę uszczel- niającą. Montaż wału AA W przypadku montażu poprzez wpust połączenia na wpust i pióro na wale, wpust musi być przykryty kaptur- kiem ochronnym (→ rys. 14), aby uniknąć uszkodzenia wargi uszczelniającej. AA Grubość ścianek kapturka ochronnego < 0,5 mm (0.02 in), aby uniknąć zbytniego rozciągnięcia wargi uszczelniającej. AA Przy montażu elementu urządzenia z zamontowaną już wcześniej uszczelką, należy zastosować bolec centrujący, aby uniknąć przechylenia i tym samym uszkodzenia wargi uszczelniającej. AA W przypadku montażu długiego wału zaleca się zastoso- wanie płyty prowadzącej do równoległego prowadzenia wału, aby uniknąć niedopuszczalnej deformacji wargi uszczelniającej. AA Jeśli części urządzenia z pasowaniem wtłaczanym i taką samą średnicą nominalną zostaną nasunięte na powierzchnię bieżną, wówczas należy zmniejszyć średnicę powierzchni bieżnej o 0,2 mm (0.008 in), aby uniknąć jej uszkodzenia. Zmniejszenie średnicy nie ma negatywnego wpływu na działanie uszczelnienia. Montaż simmerringów z wargą uszczelniającą z PTFE Przy montażu simmerringów z wargą uszczelniającą z PTFE obowiązują te same wytyczne co dla simmerringów z wargą uszczelniającą z elastomeru według DIN 3760. Ważne jest, aby warga uszczelniająca z PTFE nie została uszkodzona zwłaszcza przy montażu stroną czołową w kierunku montażu. Zaleca się użycie kła montażowego z nachyleniem powierzchni 10° … 15° (→ rys. 14). Wymiana simmerringów W przypadku napraw i remontów agregatu należy zamon- tować nowe uszczelnienia. Warga uszczelniająca nowego pierścienia nie może mieć styku ze starym miejscem biegu. Konieczne w tym celu działania: AA Zabudowa pierścieni dystansowych (→ rys. 15) AA Wymiana tulei wałów lub montaż uszczelnienia na innej wysokości w otworze. Montaż uszczelnień typu Combi Wymagania dotyczące zabudowy dla wszystkich pierścieni typu COMBI nie mających elastomeru po zewnętrznej stronie (np. SF5 i SF6) Tolerancja: ISO H8 Faza: 20° ± 5° x 1,5 mm (0.06 in) Chropowatość: Ra = 0,8 … 3,2 µm Rz = 6,3 … 16 µm Rmax < 16 µm Wymogi dla wału AA Obowiązują wymogi jak dla simmerringów Standard AA Wymagane hartowanie wału. Środki ostrożności AA Postępować ostrożnie, aby wargi uszczelniające nie zosta- ły uszkodzone (szczególnie dotyczy to wałów wielowy- pustowych). Wymagania dotyczące zabudowy dla wszystkich pierścieni typu COMBI mających elesomer po zewnętrznej stronie (np. SF19 i SF8) Tolerancja: ISO H8 Faza: 20° ± 5° x 1,5 mm (0.06 in) Chropowatość: Ra = 1,6 … 6,3 µm Rz = 10 … 25 µm Rmax < 25 µm Procedura montażu AA Obowiązują takie same wymogi jak dla simmerringów Standard AA Zalecana ostrożność przy zakładaniu wału, aby nie zgiąć poliuretanowej wargi. AA Zasięgnąć informacji w sprawie wskazówek dotyczących demontażu (najpierw strona zewnętrzna). Wymiana AA Jeśli wymieniane jest uszczelnienie typu Combi, należy wymienić/poddać renowacji wał, aby spełniał wymogi co do twardości i toleracji AA Dla uszczelnień typu Combi SF5 i SF6 konieczny jest środek uszczelniający na średnicy zewnętrznej. Montaż simmerringu Cassette Seal Wymagania odnośnie wału i otworu Tolerancja: ISO H8/h8 Faza otworu: 20° ± 5° x 1 mm (0.04 in) Faza wału: 20° ± 5° x 3 mm (0.12 in) Chropowatość: Ra = 0,8 … 3,2 µm Rz = 10 … 16 µm Rmax otworu < 16 µm Rmax wału < 25 µm

Pages Overview