Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

Technische Grundlagen | Teknik temel bilgiler Zasady techniczne | Технические основы 24 Inne rozwiązania: (→ rys. 3) AA Konstrukcja z dodatkową osiowo skierowaną wargą prze- ciwpyłową: − W przypadku większych prędkości obwodowych osiowa warga przeciwpyłowa tworzy „labirynt” chroniący przed zanieczyszczeniami z odpowiednio dopasowanym pier- ścieniem odrzucającym obracającym się wraz z wałem AA Konstrukcja z dodatkową osiowo skierowaną wargą ochronną: − zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń przez kontakt z blaszką odrzucającą lub z promieniowym ramieniem kołnierza napędowego. AA Konstrukcja z dwoma promieniowymi wargami przeciwpy- łowymi: − częściowo zabudowana w dodatkowej części metalowej, aby utrudnić dostęp zanieczyszczeń. AA Konstrukcja która jest kombinacją dwóch uszczelnień zabu- dowanych jedno w drugim: − dodatkowe wargi przeciwpyłowe AA Uszczelnienie typu Combi: − z dodatkowym zgarniaczem wykonanym z odpornego na tarcie poliuretanu. AA Simmerring Cassette Seal o różnej konstrukcji: − praca w szczególnie trudnych warunkach Każda dodatkowa warga ochronna mająca kontakt z powierzchnią wałka powoduje wzrost tarcia i tym samym generowane jest ciepło. Dlatego: należy sprawdzić, czy zapewnione jest optymalne odprowadzanie ciepła. RU Защита от загрязнений Для защиты от грязи, пыли и влаги рекомендуется приме- нять радиальные уплотнения Simmerring с защитной кромкой со «стороны воздух». При окружной скорости > 8 м/сек. (> 26 фт ⁄сек.) защитная кромка не должна кон- тактировать с валом. Перед монтажом уплотнения полость между рабочей и защитной кромками необходимо примерно на 40 % заполнить смазкой для смазывания защитной кромки и предотвращения коррозии вала. Рекомендация: смазка Petamo­GHY 133 N фирмы «Klüber Lubrication (www.klueber.com)», г. Мюнхен. Для защиты от сильных загрязнений зачастую устанавлива- ют последовательно два радиальных уплотнения. Прочие решения: (→ рис. 3) AA Конструкция с дополнительной аксиальной защитной кромкой: − При высокой окружной скорости аксиальная защитная кромка образует «лабиринт», предотвращающий вме- сте с соответственно установленным и вращающимся с валом отражательным кольцом попадание грязи. Fig. 3  Simmerringe zur sicheren Schmutzabdichtung / Toza ve kire karşı emniyetli sızıdrmazlık için Simmerring'ler / Simmerringi do lepszego zabezpieczania przed brudem / Уплотнения Simmerring для надежной защиты от загрязнений Circumferentialspeed[m/s(ft/s)] Frictional contact Grease filling Environment contamination level LowMediumHigh Low Medium High

Pages Overview