Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

Technische Grundlagen | Teknik temel bilgiler Zasady techniczne | Технические основы 19 TechnischeGrundlagen|Tekniktemelbilgiler Zasadytechniczne|Техническиеосновы PL Simmerring z zewnętrznym płaszczem elastomero- wym, wargą uszczelniającą obciążoną sprężynowo i dodatkową warga ochronną 1. Powierzchnia zewnętrzna 2. Sfazowanie czołowe 3. Powierzchnia czołowa 4. Okładzina 5. Punkty pozycjonowania 6. Powierzchnia membrany (zewnętrzna) 7. Sprężyna naciągowa 8. Kołnierz oporowy sprężyny 9. Rowek sprężyny 10. Powierzchnia kontaktowa (strona czołowa) 11. Warga uszczelniająca 12. Płaszczyzna krawędzi uszczelniającej 13. Strona czołowa 14. Strona dolna 15. Linia działania sprężyny 16. Krawędź uszczelniająca 17. Powierzchnia kontaktowa (spód) 18. Powierzchnia wargi przeciwpyłowej (strona membrany) 19. Warga przeciwpyłowa 20. Powierzchnia wargi przeciwpyłowej (spód) 21. Powierzchnia membrany (wewnątrz) 22. membrana 23. Obudowa tylna 24. Wkład metalowy 25. Powierzchnia tylna 26. Sfazowanie od strony tylnej 27. Obudowa zewnętrzna RU Радиальное уплотнение Simmerring с внешней оболочкой из эластомера, подпружиненной рабочей кромкой и дополнительной защитной кромкой 1. Внешняя поверхность 2. Торцевая фаска 3. Торцевая поверхность 4. Облицовка 5. Вемки для фиксации 6. Поверхность мембраны (внешняя) 7. Браслетная пружина 8. Буртик, удерживающий пружину 9. Канавка для пружины 10. Рабочая поверхность (торцевая сторона) 11. Уплотняющая кромка 12. Плоскость уплотняющей кромки 13. Торцевая сторона 14. Наружная сторона 15. Ось действия пружины 16. Уплотняющая кромка 17. Рабочая поверхность (наружная сторона) 18. Поверхность защитной кромки (со стороны мембраны) 19. Защитная кромка 20. Поверхность защитной кромки (наружная сторона) 21. Поверхность мембраны (внутр.) 22. Мембрана 23. Наружная оболочка 24. Кольцо жесткости 25. Наружная поверхность 26. Наружная фаска 27. Внешняя оболочка

Pages Overview