Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

PL BUDOWA: FUNKCJONALNOŚĆ I OPTYMALIZACJA Redukując tarcie oraz zużycie wydłuża się żywotność uszczelnienia. Jakkolwiek reguła ta brzmi prosto to w konkret- nych przypadkach realizacja jej jest niezmiernie skompliko- wanym zadaniem. W danej aplikacji pomiędzy geometrią uszczelnienia, a materiałem z którego jest ono wykonane, musi być symbioza. Korzystanie z symulacji numerycznych w tym metody elemen- tów skończonych (FEM) odgrywa tutaj kluczową rolę. Umoż- liwia to przetestowanie różnych geometrii oraz materiałów, a także badanie zachowania się uszczelnień poddanych zmieniającym się obciążeniom – bez potrzeby sporządzenia za każdym razem kosztownego prototypu! Przyspiesza to proces rozwoju, obniża jego koszty i decyduje o wysokiej ja- kości produktu. Warunkiem jest posiadanie – jak Freudenberg Sealing Technologies – specjalistów, którzy potrafią właściwie zinterpretować wyniki symulacji i przełożyć je na praktycze rozwiązania. Szczególnym wyzwaniem jest fakt, że tworzywa elastomerowe nie zachowują się w sposób linearny. Wymaga to zastosowania złożonych modeli symulacyjnych. Za pomocą stworzonego przez siebie modelu tworzyw jesteśmy w stanie poprawnie przewidzieć zachowanie się uszczelnień, czyli optymalnie dopasować tworzywo i geometrię uszczelnień do ich konkret- nych zastosowań. RU КОНСТРУКЦИЯ: ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ Герметичность при минимизации трения и износа. Насколько простой выглядит данная задача, настолько же сложной является ее реализация в каждом конкретном случае. Материал и конструкция уплотнения должны образовывать симбиоз, полностью отвечающий Вашим индивидуальным потребностям. Главную роль в процессе разработки уплотнения игра- ют численные методы моделирования, такие как метод конечных элементов (FEM). Они позволяют исследовать различные формы, испытывать разнообразные материалы и проверять поведение компонентов под воздействием возможных нагрузок без необходимости создавать каждый раз дорогие прототипы! Это ускоряет процесс разра- ботки, сокращает затраты и в итоге повышает качество продукции. Обязательной предпосылкой при этом является наличие высококвалифицированного специалиста, как «Фройденберг Силинг Технолоджис», который способен правильно интерпретировать результаты испытаний и пре- вратить их в эффективные решения. Дополнительная сложность в процессе разработки уплот- нений – это нелинейное поведение эластомерных мате- риалов, требующее создания сложных моделей. Модели материалов, разработанные компанией «Фройденберг», позволяют точно определить характеристики уплотнитель- ных компонентов, их поведение в системе, и, тем самым, оптимально адаптировать материал и конструкцию под Ваши индивидуальные требования. 12 Design | Dizayn Projektować | дизайн

Pages Overview