Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

Technische Grundlagen | Teknik temel bilgiler Zasady techniczne | Технические основы 35 TechnischeGrundlagen|Tekniktemelbilgiler Zasadytechniczne|Техническиеосновы AA Unikać kontaktu uszczelnień z wiórami metalowymi. AA Ostre fazowania na wałach i otworach są niedopuszczalne. AA Uszkodzenia i korozje wałów i otworów są niedopuszczalne. AA Zwrócić uwagę na zbieżność otworu i wału. Ogólne zalecenia W większości przypadków zastosowań wymagane jest tylko jedno uszczelnienie. W przypadku wałów położonych pionowo lub ukośnie, dwa uszczelnienia, które znajdują się poniżej poziomu oleju , zaleca się montować jedno za drugim w tym samym kierunku zabudowy. Przestrzeń pomiędzy uszczelkami powinna służyć jako komora smarowania. Zaleca się zapewnienie możliwości ponownego smarowania. Simmerring może spełniać tylko zadania uszczelniania i nie nadaje się ani do prowadzenia części maszyny, ani do prze- noszenia sił osiowych. Simmerring i odpowiednie powierzchnie bieżne wału należy nasmarować przed montażem, aby zapewnić smarowanie dla pierwszych obrotów wału. Należy nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniu, gdyż przyczyni się ono do szybszego zużycia uszczelnienia. O ile brak jest wystraczającej przestrzeni dla rozprężenia wówczas należy obudowę odpowietrzać. Montaż uszczelnienia w obudowie Zaleca się, aby montaż w otworze wykonać za pomocą prasy mechanicznej, pneumatycznej lub hydraulicznej oraz stempla wtłaczającego (→ rys. 8). Oś stempla wtłaczającego jest osią otworu. Ustawienie na ukos jest niedopuszczalne (→ rys. 10). Należy zapewnić metalowy ogranicznik (stempel wtłaczają- cy – obudowa) (→ rys. 8, → rys. 9). Jeśli nie jest to możliwe, należy zadbać o metalowy ogranicznik na dolnej stronie urządzenia montażowego. Szczególnie w przypadku mon- tażu „spód do przodu” siła wcisku musi zadziałać możliwie blisko średnicy zewnętrznej uszczelnienia . Średnica stempla wtłaczającego musi być dobrana w sposób odpowiednio duży (→ rys. 8, → rys. 9), w razie potrzeby zaleca się zasię- gnąć odpowiednich informacji. W przypadku zbyt małej średnicy stempla wtłaczającego istnieje zagrożenie, że uszczelnienie zostanie uszkodzone (→ rys. 11). Montaj türleri (→ Şek. 16) AA Montaj durumu A → Şek. 17 AA Montaj durumu B → Şek. 18 AA Montaj durumu C → Şek. 19 AA Montaj durumu D → Şek. 20 AA Montaj durumu E → Şek. 21 Değiştirme AA Milin yeniden işleme alınmasına veya değiştirilmesine gerek yoktur AA İç çapında Elastomer altlığı bulunmayan halkalar için iç çap üzerinde sızdırmazlık maddesi gerekli olabilir. PL Ważne jest, aby podczas montażu unikać kontaktu simmerringa, a szczególnie wargi uszczelniającej, z ostrymi krawędziami i wszelkimi zanieczyszczeniami. Wzięcie pod uwagę potencjalnych zagrożeń, jakie mogą się pojawić w trakcie składowania i montażu uszczelnień może pomóc w uniknięciu ewentualnych problemów. → Patrz, strona 68, Instrukcja techniczna. Odbiór towaru AA Składowanie AA Transport AA Składowanie tymczasowe w miejscu montażu AA Przygotowanie do montażu AA Miejsce montażu AA Powierzchnia kontaktu simmerringa AA Rowek montażowy AA Obsługa urządzenia. Manipulowanie Można uniknąć licznych problemów dzięki zastosowaniu się do wskazówek, które na pierwszy rzut oka wydają się ba- nalne. Niestety w praktyce dochodzi często do ignorowania powyższych zaleceń. Oto klika przykładowych wskazówek: AA Zwrócić uwagę, czy opakowanie nie jest uszkodzone. AA Uszczelnienia, w miarę możliwości pozostawiać w opako- waniu, aż do chwili montażu. AA Nie odkładać uszczelnień luzem. AA Uszczelnienia chronić przed kurzem i brudem. AA Nasmarowane uszczelnienia przechowywać zamknięte lub zakryte. AA Używać wyłącznie czystego smaru lub oleju. AA Unikać nadmiernego smarowania. AA Nie dotykać powierzchni uszczelniających ostrymi krawę- dziami ani uszkodzonymi narzędziami montażowymi.

Pages Overview