Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Simmerring and Rotary Seals GlobalCatalog_NewRegion

Technische Grundlagen | Teknik temel bilgiler Zasady techniczne | Технические основы 22 PL Ciśnienie Wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie nacisk wargi uszczelnia- jącej, a tym samym następuje zakłócenie hydrodynamiki pod krawędzią uszczelniającą, wzrasta tarcie i temperatura na krawędzi uszczelniającej. Ciśnienie p oraz prędkość obwodowa v określają granice zastosowania uszczelek (→ rys. 2). Jeśli dane wartości graniczne zostaną przekroczone, należy liczyć się z przedwczesnym zużyciem pierścienia, szybkim stwardnieniem wargi uszczelniającej, a tym samym skróceniem czasu użytkowania uszczelnienia. Simmerringi Standardowe przeznaczone są przeważnie do pracy bezciśnieniowej lub do stosowania przy bardzo małych ciśnieniach. Maksymalne obciążenie ciśnieniem: 0,02 do 0,05 MPa (2.90 do 7.25 psi). Jeżeli urządzenie podczas pracy nagrzewa się tak bardzo, że następuje wzrost ciśnienia znajdującego się w nim powie- trza, wówczas należy zastosować zawór odpowietrzający. W przypadku wyższych ciśnień zaleca się zastosowanie uszczelnień typu BABSL. Cechą charakterystyczną tego uszczelnienia jest krótka, jed- nak elastyczna warga uszczelniająca. To wykonanie zabez- piecza przed wzrostem docisku wargi uszczelniającej i tym samym wzrostem tarcia (→ rys. 2). RU Давление При повышении давления увеличивается контактное давление на рабочую кромку, и вместе с ним, из-за нарушения гидро- динамики под уплотняющей кромкой, трение и температура на уплотняющей кромке. Рабочее давление P и окружная скорость V определяют пре- дельные возможности применения уплотнений (→ рис. 2). Превышение указанных предельных значений ведет к преж- девременному износу, быстрому затвердеванию рабочей кромки и сокращению срока службы уплотнения. Стандарт- ные радиальные уплотнения Simmerring предназначены преимущественно для применения без давления, либо при незначительном давлении. Максимальное допустимое ра- бочее давление: 0,02 - 0,05 МПа (2.90 - 7.25 пси). В случае если разогрев агрегата в ходе эксплуатации приводит к повышению давления содержащегося в нем воздуха, агрегат рекомендуется оснастить воздушным клапаном. В ограниченном диапазоне подобных нагрузок рекомендуется применять конструкцию BABSL. Характерной особенностью данного уплотнения является короткая, но, тем не менее, гибкая рабочая кромка. Такая конструкция позволяет уменьшить контактное давление рабочей кромки и, тем самым, трение (→ рис. 2). Fig. 2  Zulässiger Druck im Aggregat für Simmerringe (Bauform BABSL und P2PT) / Simmerring'ler (BABSL ve P2PT tipi) için izin verilen basınç değeri / Dopuszczalne ciśnienie w urządzeniu dla simmerringów (konstrukcja BABSL i B2PT) / Допустимое давление в агрегате при использовании уплотнений Simmerring (конструкция BABSL и B2PT) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1,05 0,75 0,5 0,25 (35) (70) (110) (150) 0 Ø 20 mm (0.8 in) Ø 40 mm (1.6 in) Ø 80 mm (3.2 in) Ø 160mm (6.4in) Shafts Pressure[MPa(psi)] Type BABSL and B2PT Shaft speed [RPM] 01000200030004000500060007000

Pages Overview